325. Godhar▒jaj▒takaŻ (4-3-5)

97. Sama║aŻ taŻ ma˝˝am▒no, upagacchimasa˝˝ataŻ;
so maŻ da║╣ena p▒h▒si, yath▒ assama║o tath▒.
98. KiŻ te jaÁ▒hi dummedha, kiŻ te ajinas▒Áiy▒;
abbhantaraŻ te gahanaŻ, b▒hiraŻ parimajjasi.
99. Ehi godha nivattassu, bhu˝ja s▒l▓namodanaŻ;
telaŻ lo║a˝ca me atthi, pah│taŻ mayha pipphali.
100. Esa bhiyyo pavekkh▒mi, vammikaŻ sataporisaŻ;
telaŻ lo║a˝ca kittesi [kintesi (sy▒. p▓.)], ahitaŻ mayha pipphal▓ti.

Godhar▒jaj▒takaŻ pa˝camaŻ.