8. PaÁhamasam▒dhisuttaŻ

18. [A. ni. 10.6] atha kho sambahul▒ bhikkh│ yena bhagav▒ tenupasa¬kamiŻsu; upasa¬kamitv▒ bhagavantaŻ abhiv▒detv▒ ekamantaŻ nis▓diŻsu. EkamantaŻ nisinn▒ kho te bhikkh│ bhagavantaŻ etadavocuŻľ
ôSiy▒ nu kho, bhante, bhikkhuno tath▒r│po sam▒dhipaÁil▒bho yath▒ neva pathaviyaŻ pathavisa˝˝▓ assa, na ▒pasmiŻ ▒posa˝˝▓ assa, na tejasmiŻ tejosa˝˝▓ assa, na v▒yasmiŻ v▒yosa˝˝▓ assa, na ▒k▒s▒na˝c▒yatane ▒k▒s▒na˝c▒yatanasa˝˝▓ assa, na vi˝˝▒║a˝c▒yatane vi˝˝▒║a˝c▒yatanasa˝˝▓ assa, na ▒ki˝ca˝˝▒yatane ▒ki˝ca˝˝▒yatanasa˝˝▓ assa, na nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatane nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatanasa˝˝▓ assa, na idhaloke idhalokasa˝˝▓ assa, na paraloke paralokasa˝˝▓ assa, yampidaŻ diÁÁhaŻ sutaŻ mutaŻ vi˝˝▒taŻ pattaŻ pariyesitaŻ anuvicaritaŻ manas▒ tatr▒pi na sa˝˝▓ assa; sa˝˝▓ ca pana ass▒öti?
ôSiy▒, bhikkhave, bhikkhuno tath▒r│po sam▒dhipaÁil▒bho yath▒ neva pathaviyaŻ pathavisa˝˝▓ assaůpe yampidaŻ diÁÁhaŻ sutaŻ mutaŻ vi˝˝▒taŻ pattaŻ pariyesitaŻ anuvicaritaŻ manas▒ tatr▒pi na sa˝˝▓ assa; sa˝˝▓ ca pana ass▒öti.
ôYath▒ kathaŻ pana, bhante, siy▒ bhikkhuno tath▒r│po sam▒dhipaÁil▒bho yath▒ neva pathaviyaŻ pathavisa˝˝▓ assaůpeů yampidaŻ diÁÁhaŻ sutaŻ mutaŻ vi˝˝▒taŻ pattaŻ pariyesitaŻ anuvicaritaŻ manas▒ tatr▒pi na sa˝˝▓ assa; sa˝˝▓ ca pana ass▒öti?
ôIdha, bhikkhave, bhikkhu evaŻsa˝˝▓ hotiľ ĹetaŻ santaŻ etaŻ pa║▓taŻ, yadidaŻ sabbasa¬kh▒rasamatho sabb│padhipaÁinissaggo ta║h▒kkhayo vir▒go nirodho nibb▒nanĺti. EvaŻ kho, bhikkhave, siy▒ bhikkhuno tath▒r│po sam▒dhipaÁil▒bho yath▒ neva pathaviyaŻ pathavisa˝˝▓ assa, na ▒pasmiŻ ▒posa˝˝▓ assa, na tejasmiŻ tejosa˝˝▓ assa, na v▒yasmiŻ v▒yosa˝˝▓ assa, na ▒k▒s▒na˝c▒yatane ▒k▒s▒na˝c▒yatanasa˝˝▓ assa, na vi˝˝▒║a˝c▒yatane vi˝˝▒║a˝c▒yatanasa˝˝▓ assa, na ▒ki˝ca˝˝▒yatane ▒ki˝ca˝˝▒yatanasa˝˝▓ assa, na nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatane nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatanasa˝˝▓ assa, na idhaloke idhalokasa˝˝▓ assa, na paraloke paralokasa˝˝▓ assa, yampidaŻ diÁÁhaŻ sutaŻ mutaŻ vi˝˝▒taŻ pattaŻ pariyesitaŻ anuvicaritaŻ manas▒ tatr▒pi na sa˝˝▓ assa; sa˝˝▓ ca pana ass▒öti. AÁÁhamaŻ.