8. Nigaș”hasuttaœ

78. “Dasahi bhikkhave, asaddhammehi samann±gat± nigaș”h±. Katamehi dasahi? Assaddh±, bhikkhave, nigaș”h±; dussČl±, bhikkhave, nigaș”h±; ahirik±, bhikkhave, nigaș”h±; anottappino, bhikkhave, nigaș”h±; asappurisasambhattino, bhikkhave, nigaș”h±; attukkaœsakaparavambhak±, bhikkhave, nigaș”h±; sandi””hipar±m±s± ±dh±nagg±hČ duppa”inissaggino, bhikkhave, nigaș”h±; kuhak±, bhikkhave, nigaș”h±; p±picch±, bhikkhave, nigaș”h±; p±pamitt±, bhikkhave, nigaș”h±– imehi kho, bhikkhave, dasahi asaddhammehi samann±gat± nigaș”h±”ti. A””hamaœ.