6. Tayodhammasutta½

76. “Tayome, bhikkhave, dhamm± loke na sa½vijjeyyu½, na tath±gato loke uppajjeyya araha½ samm±sambuddho, na tath±gatappavedito dhammavinayo loke dibbeyya. Katame tayo? J±ti ca, jar± ca, maraŗańca– ime kho, bhikkhave, tayo dhamm± loke na sa½vijjeyyu½, na tath±gato loke uppajjeyya araha½ samm±sambuddho, na tath±gatappavedito dhammavinayo loke dibbeyya. Yasm± ca kho, bhikkhave, ime tayo dhamm± loke sa½vijjanti tasm± tath±gato loke uppajjati araha½ samm±sambuddho, tasm± tath±gatappavedito dhammavinayo loke dibbati.
“Tayome bhikkhave, dhamme appah±ya abhabbo j±ti½ pah±tu½ jara½ pah±tu½ maraŗa½ pah±tu½. Katame tayo? R±ga½ appah±ya, dosa½ appah±ya, moha½ appah±ya– ime kho, bhikkhave, tayo dhamme appah±ya abhabbo j±ti½ pah±tu½ jara½ pah±tu½ maraŗa½ pah±tu½.
“Tayome bhikkhave, dhamme appah±ya abhabbo r±ga½ pah±tu½ dosa½ pah±tu½ moha½ pah±tu½. Katame tayo? Sakk±yadiµµhi½ appah±ya, vicikiccha½ appah±ya, s²labbatapar±m±sa½ appah±ya– ime kho, bhikkhave, tayo dhamme appah±ya abhabbo r±ga½ pah±tu½ dosa½ pah±tu½ moha½ pah±tu½.
“Tayome bhikkhave, dhamme appah±ya abhabbo sakk±yadiµµhi½ pah±tu½ vicikiccha½ pah±tu½ s²labbatapar±m±sa½ pah±tu½. Katame tayo? Ayonisomanasik±ra½ appah±ya, kummaggasevana½ appah±ya, cetaso l²natta½ appah±ya– ime kho, bhikkhave, tayo dhamme appah±ya abhabbo sakk±yadiµµhi½ pah±tu½ vicikiccha½ pah±tu½ s²labbatapar±m±sa½ pah±tu½.
“Tayome, bhikkhave, dhamme appah±ya abhabbo ayoniso manasik±ra½ pah±tu½ kummaggasevana½ pah±tu½ cetaso l²natta½ pah±tu½. Katame tayo? Muµµhasacca½ appah±ya, asampajańńa½ appah±ya, cetaso vikkhepa½ appah±ya– ime kho, bhikkhave, tayo dhamme appah±ya abhabbo ayonisomanasik±ra½ pah±tu½ kummaggasevana½ pah±tu½ cetaso l²natta½ pah±tu½.
“Tayome, bhikkhave, dhamme appah±ya abhabbo muµµhasacca½ pah±tu½ asampajańńa½ pah±tu½ cetaso vikkhepa½ pah±tu½. Katame tayo? Ariy±na½ adassanakamyata½ appah±ya, ariyadhammassa [ariyadhamma½ (sy±.)] asotukamyata½ appah±ya, up±rambhacittata½ appah±ya– ime kho, bhikkhave, tayo dhamme appah±ya abhabbo muµµhasacca½ pah±tu½ asampajańńa½ pah±tu½ cetaso vikkhepa½ pah±tu½.
“Tayome, bhikkhave, dhamme appah±ya abhabbo ariy±na½ adassanakamyata½ pah±tu½ ariyadhammassa asotukamyata½ pah±tu½ up±rambhacittata½ pah±tu½. Katame tayo? Uddhacca½ appah±ya, asa½vara½ appah±ya, duss²lya½ appah±ya ime kho, bhikkhave, tayo dhamme appah±ya abhabbo ariy±na½ adassanakamyata½ pah±tu½ ariyadhammassa asotukamyata½ pah±tu½ up±rambhacittata½ pah±tu½.
“Tayome bhikkhave, dhamme appah±ya abhabbo uddhacca½ pah±tu½ asa½vara½ pah±tu½ duss²lya½ pah±tu½. Katame tayo Assaddhiya½ appah±ya, avadańńuta½ appah±ya, kosajja½ appah±ya– ime kho, bhikkhave, tayo dhamme appah±ya abhabbo uddhacca½ pah±tu½ asa½vara½ pah±tu½ duss²lya½ pah±tu½.
“Tayome bhikkhave, dhamme appah±ya abhabbo assaddhiya½ pah±tu½ avadańńuta½ pah±tu½ kosajja½ pah±tu½. Katame tayo? An±dariya½ appah±ya, dovacassata½ appah±ya, p±pamittata½ appah±ya– ime kho, bhikkhave, tayo dhamme appah±ya abhabbo assaddhiya½ pah±tu½ avadańńuta½ pah±tu½ kosajja½ pah±tu½.
“Tayome, bhikkhave, dhamme appah±ya abhabbo an±dariya½ pah±tu½ dovacassata½ pah±tu½ p±pamittata½ pah±tu½. Katame tayo? Ahirika½ appah±ya, anottappa½ appah±ya, pam±da½ appah±ya– ime kho, bhikkhave, tayo dhamme appah±ya abhabbo an±dariya½ pah±tu½ dovacassata½ pah±tu½ p±pamittata½ pah±tu½.
“Ahirikoya½, bhikkhave, anott±p² pamatto hoti. So pamatto sam±no abhabbo an±dariya½ pah±tu½ dovacassata½ pah±tu½ p±pamittata½ pah±tu½. So p±pamitto sam±no abhabbo assaddhiya½ pah±tu½ avadańńuta½ pah±tu½ kosajja½ pah±tu½. So kus²to sam±no abhabbo uddhacca½ pah±tu½ asa½vara½ pah±tu½ duss²lya½ pah±tu½. So duss²lo sam±no abhabbo ariy±na½ adassanakamyata½ pah±tu½ ariyadhammassa asotukamyata½ pah±tu½ up±rambhacittata½ pah±tu½. So up±rambhacitto sam±no abhabbo muµµhasacca½ pah±tu½ asampajańńa½ pah±tu½ cetaso vikkhepa½ pah±tu½. So vikkhittacitto sam±no abhabbo ayonisomanasik±ra½ pah±tu½ kummaggasevana½ pah±tu½ cetaso l²natta½ pah±tu½. So l²nacitto sam±no abhabbo sakk±yadiµµhi½ pah±tu½ vicikiccha½ pah±tu½ s²labbatapar±m±sa½ pah±tu½. So vicikiccho sam±no abhabbo r±ga½ pah±tu½ dosa½ pah±tu½ moha½ pah±tu½. So r±ga½ appah±ya dosa½ appah±ya moha½ appah±ya abhabbo j±ti½ pah±tu½ jara½ pah±tu½ maraŗa½ pah±tu½.
“Tayome, bhikkhave, dhamme pah±ya bhabbo j±ti½ pah±tu½ jara½ pah±tu½ maraŗa½ pah±tu½. Katame tayo? R±ga½ pah±ya, dosa½ pah±ya, moha½ pah±ya– ime kho, bhikkhave, tayo dhamme pah±ya bhabbo j±ti½ pah±tu½ jara½ pah±tu½ maraŗa½ pah±tu½.
“Tayome, bhikkhave, dhamme pah±ya bhabbo r±ga½ pah±tu½ dosa½ pah±tu½ moha½ pah±tu½. Katame tayo Sakk±yadiµµhi½ pah±ya, vicikiccha½ pah±ya, s²labbatapar±m±sa½ pah±ya– ime kho, bhikkhave, tayo dhamme pah±ya bhabbo r±ga½ pah±tu½ dosa½ pah±tu½ moha½ pah±tu½.
“Tayome, bhikkhave, dhamme pah±ya bhabbo sakk±yadiµµhi½ pah±tu½ vicikiccha½ pah±tu½ s²labbatapar±m±sa½ pah±tu½. Katame tayo? Ayonisomanasik±ra½ pah±ya, kummaggasevana½ pah±ya, cetaso l²natta½ pah±ya– ime kho, bhikkhave, tayo dhamme pah±ya bhabbo sakk±yadiµµhi½ pah±tu½ vicikiccha½ pah±tu½ s²labbatapar±m±sa½ pah±tu½.
“Tayome, bhikkhave, dhamme pah±ya bhabbo ayonisomanasik±ra½ pah±tu½ kummaggasevana½ pah±tu½ cetaso l²natta½ pah±tu½. Katame tayo? Muµµhasacca½ pah±ya, asampajańńa½ pah±ya, cetaso vikkhepa½ pah±ya– ime kho, bhikkhave, tayo dhamme pah±ya bhabbo ayonisomanasik±ra½ pah±tu½ kummaggasevana½ pah±tu½ cetaso l²natta½ pah±tu½.
“Tayome bhikkhave, dhamme pah±ya bhabbo muµµhasacca½ pah±tu½ asampajańńa½ pah±tu½ cetaso vikkhepa½ pah±tu½. Katame tayo? Ariy±na½ adassanakamyata½ pah±ya, ariyadhammassa asotukamyata½ pah±ya, up±rambhacittata½ pah±ya– ime kho, bhikkhave, tayo dhamme pah±ya bhabbo muµµhassacca½ pah±tu½ asampajańńa½ pah±tu½ cetaso vikkhepa½ pah±tu½.
“Tayome, bhikkhave, dhamme pah±ya bhabbo ariy±na½ adassanakamyata½ pah±tu½ ariyadhammassa asotukamyata½ pah±tu½ up±rambhacittata½ pah±tu½. Katame tayo? Uddhacca½ pah±ya, asa½vara½ pah±ya, duss²lya½ pah±ya– ime kho, bhikkhave, tayo dhamme pah±ya bhabbo ariy±na½ adassanakamyata½ pah±tu½ ariyadhammassa asotukamyata½ pah±tu½ up±rambhacittata½ pah±tu½.
“Tayome, bhikkhave, dhamme pah±ya bhabbo uddhacca½ pah±tu½ asa½vara½ pah±tu½ duss²lya½ pah±tu½. Katame tayo? Assaddhiya½ pah±ya, avadańńuta½ pah±ya, kosajja½ pah±ya– ime kho, bhikkhave, tayo dhamme pah±ya bhabbo uddhacca½ pah±tu½ asa½vara½ pah±tu½ duss²lya½ pah±tu½.
“Tayome, bhikkhave, dhamme pah±ya bhabbo assaddhiya½ pah±tu½ avadańńuta½ pah±tu½ kosajja½ pah±tu½. Katame tayo? An±dariya½ pah±ya, dovacassata½ pah±ya, p±pamittata½ pah±ya– ime kho, bhikkhave, tayo dhamme pah±ya bhabbo assaddhiya½ pah±tu½ avadańńuta½ pah±tu½ kosajja½ pah±tu½.
“Tayome, bhikkhave, dhamme pah±ya bhabbo an±dariya½ pah±tu½ dovacassata½ pah±tu½ p±pamittata½ pah±tu½. Katame tayo? Ahirika½ pah±ya, anottappa½ pah±ya, pam±da½ pah±ya– ime kho, bhikkhave, tayo dhamme pah±ya bhabbo an±dariya½ pah±tu½ dovacassata½ pah±tu½ p±pamittata½ pah±tu½.
“Hir²m±ya½, bhikkhave, ott±p² appamatto hoti. So appamatto sam±no bhabbo an±dariya½ pah±tu½ dovacassata½ pah±tu½ p±pamittata½ pah±tu½. So kaly±ŗamitto sam±no bhabbo assaddhiya½ pah±tu½ avadańńuta½ pah±tu½ kosajja½ pah±tu½. So ±raddhav²riyo sam±no bhabbo uddhacca½ pah±tu½ asa½vara½ pah±tu½ duss²lya½ pah±tu½. So s²lav± sam±no bhabbo ariy±na½ adassanakamyata½ pah±tu½ ariyadhammassa asotukamyata½ pah±tu½ up±rambhacittata½ pah±tu½. So anup±rambhacitto sam±no bhabbo muµµhassacca½ pah±tu½ asampajańńa½ pah±tu½ cetaso vikkhepa½ pah±tu½. So avikkhittacitto sam±no bhabbo ayonisomanasik±ra½ pah±tu½ kummaggasevana½ pah±tu½ cetaso l²natta½ pah±tu½. So al²nacitto sam±no bhabbo sakk±yadiµµhi½ pah±tu½ vicikiccha½ pah±tu½ s²labbatapar±m±sa½ pah±tu½. So avicikiccho sam±no bhabbo r±ga½ pah±tu½ dosa½ pah±tu½ moha½ pah±tu½. So r±ga½ pah±ya dosa½ pah±ya moha½ pah±ya bhabbo j±ti½ pah±tu½ jara½ pah±tu½ maraŗa½ pah±tun”ti. Chaµµha½.