6. PaÁhamasa˝˝▒suttaŻ

56. ôDasayim▒, bhikkhave, sa˝˝▒ bh▒vit▒ bahul▓kat▒ mahapphal▒ honti mah▒nisaŻs▒ amatogadh▒ amatapariyos▒n▒. Katam▒ dasa? Asubhasa˝˝▒, mara║asa˝˝▒, ▒h▒re paÁik│lasa˝˝▒, sabbaloke anabhiratasa˝˝▒, aniccasa˝˝▒, anicce dukkhasa˝˝▒, dukkhe anattasa˝˝▒, pah▒nasa˝˝▒, vir▒gasa˝˝▒, nirodhasa˝˝▒ľ im▒ kho, bhikkhave, dasa sa˝˝▒ bh▒vit▒ bahul▓kat▒ mahapphal▒ honti mah▒nisaŻs▒ amatogadh▒ amatapariyos▒n▒öti. ChaÁÁhaŻ.

7. Dutiyasa˝˝▒suttaŻ

57. ôDasayim▒ bhikkhave, sa˝˝▒ bh▒vit▒ bahul▓kat▒ mahapphal▒ honti mah▒nisaŻs▒ amatogadh▒ amatapariyos▒n▒. Katam▒ dasa? Aniccasa˝˝▒, anattasa˝˝▒, mara║asa˝˝▒, ▒h▒re paÁik│lasa˝˝▒, sabbaloke anabhiratasa˝˝▒, aÁÁhikasa˝˝▒, pu╝avakasa˝˝▒ [pulavakasa˝˝▒ (s▓. p▓.), pu╝uvakasa˝˝▒ (ka.), a. ni. 1.463-472], vin▓lakasa˝˝▒, vicchiddakasa˝˝▒, uddhum▒takasa˝˝▒ľ im▒ kho, bhikkhave, dasa sa˝˝▒ bh▒vit▒ bahul▓kat▒ mahapphal▒ honti mah▒nisaŻs▒ amatogadh▒ amatapariyos▒n▒öti. SattamaŻ.