(22) 2. S±maññavaggo

221. “Dasahi bhikkhave, dhammehi samann±gato yath±bhata½ nikkhitto eva½ niraye. Katamehi dasahi? P±º±tip±t² hoti, adinn±d±y² hoti, k±mesumicch±c±r² hoti, mus±v±d² hoti, pisuºav±co hoti, pharusav±co hoti, samphappal±p² hoti, abhijjh±lu hoti, by±pannacitto hoti, micch±diµµhiko hoti– imehi kho, bhikkhave, dasahi dhammehi samann±gato yath±bhata½ nikkhitto eva½ niraye.
“Dasahi bhikkhave, dhammehi samann±gato yath±bhata½ nikkhitto eva½ sagge. Katamehi dasahi? P±º±tip±t± paµivirato hoti, adinn±d±n± paµivirato hoti, k±mesumicch±c±r± paµivirato hoti, mus±v±d± paµivirato hoti, pisuº±ya v±c±ya paµivirato hoti, pharus±ya v±c±ya paµivirato hoti, samphappal±p± paµivirato hoti, anabhijjh±lu hoti, aby±pannacitto hoti, samm±diµµhiko hoti– imehi kho, bhikkhave, dasahi dhammehi samann±gato yath±bhata½ nikkhitto eva½ sagge”ti.
222. “V²satiy±, bhikkhave, dhammehi samann±gato yath±bhata½ nikkhitto eva½ niraye. Katamehi v²satiy±? Attan± ca p±º±tip±t² hoti, parañca p±º±tip±te sam±dapeti; attan± ca adinn±d±y² hoti, parañca adinn±d±ne sam±dapeti; attan± ca k±mesumicch±c±r² hoti, parañca k±mesumicch±c±re sam±dapeti; attan± ca mus±v±d² hoti, parañca mus±v±de sam±dapeti; attan± ca pisuºav±co hoti, parañca pisuº±ya v±c±ya sam±dapeti; attan± ca pharusav±co hoti, parañca pharus±ya v±c±ya sam±dapeti; attan± ca samphappal±p² hoti, parañca samphappal±pe sam±dapeti; attan± ca abhijjh±lu hoti, parañca abhijjh±ya sam±dapeti; attan± ca by±pannacitto hoti, parañca by±p±de sam±dapeti; attan± ca micch±diµµhiko hoti, parañca micch±diµµhiy± sam±dapeti– imehi kho, bhikkhave, v²satiy± dhammehi samann±gato yath±bhata½ nikkhitto eva½ niraye.
“V²satiy± bhikkhave, dhammehi samann±gato yath±bhata½ nikkhitto eva½ sagge. Katamehi v²satiy±? Attan± ca p±º±tip±t± paµivirato hoti parañca p±º±tip±t± veramaºiy± sam±dapeti; attan± ca adinn±d±n± paµivirato hoti, parañca adinn±d±n± veramaºiy± sam±dapeti; attan± ca k±mesumicch±c±r± paµivirato hoti, parañca k±mesumicch±c±r± veramaºiy± sam±dapeti; attan± ca mus±v±d± paµivirato hoti, parañca mus±v±d± veramaºiy± sam±dapeti; attan± ca pisuº±ya v±c±ya paµivirato hoti, parañca pisuº±ya v±c±ya veramaºiy± sam±dapeti; attan± ca pharus±ya v±c±ya paµivirato hoti, parañca pharus±ya v±c±ya veramaºiy± sam±dapeti; attan± ca samphappal±p± paµivirato hoti, parañca samphappal±p± veramaºiy± sam±dapeti; attan± ca anabhijjh±lu hoti, parañca anabhijjh±ya sam±dapeti; attan± ca aby±pannacitto hoti, parañca aby±p±de sam±dapeti; attan± ca samm±diµµhiko hoti, parañca samm±diµµhiy± sam±dapeti– imehi kho, bhikkhave, v²satiy± dhammehi samann±gato yath±bhata½ nikkhitto eva½ sagge”ti.
223. “Ti½s±ya, bhikkhave, dhammehi samann±gato yath±bhata½ nikkhitto eva½ niraye. Katamehi ti½s±ya? Attan± ca p±º±tip±t² hoti, parañca p±º±tip±te sam±dapeti, p±º±tip±te ca samanuñño hoti; attan± ca adinn±d±y² hoti, parañca adinn±d±ne sam±dapeti, adinn±d±ne ca samanuñño hoti; attan± ca k±mesumicch±c±r² hoti, parañca k±mesumicch±c±re sam±dapeti, k±mesumicch±c±re ca samanuñño hoti; attan± ca mus±v±d² hoti, parañca mus±v±de sam±dapeti, mus±v±de ca samanuñño hoti; attan± ca pisuºav±co hoti, parañca pisuº±ya v±c±ya sam±dapeti, pisuº±ya v±c±ya ca samanuñño hoti; attan± ca pharusav±co hoti, parañca pharus±ya v±c±ya sam±dapeti, pharus±ya v±c±ya ca samanuñño hoti; attan± ca samphappal±p² hoti, parañca samphappal±pe sam±dapeti, samphappal±pe ca samanuñño hoti; attan± ca abhijjh±lu hoti, parañca abhijjh±ya sam±dapeti, abhijjh±ya ca samanuñño hoti; attan± ca by±pannacitto hoti, parañca by±p±de sam±dapeti, by±p±de ca samanuñño hoti; attan± ca micch±diµµhiko hoti, parañca micch±diµµhiy± sam±dapeti, micch±diµµhiy± ca samanuñño hoti– imehi kho bhikkhave, ti½s±ya dhammehi samann±gato yath±bhata½ nikkhitto eva½ niraye.
“Ti½s±ya bhikkhave, dhammehi samann±gato yath±bhata½ nikkhitto eva½ sagge. Katamehi ti½s±ya? Attan± ca p±º±tip±t± paµivirato hoti, parañca p±º±tip±t± veramaºiy± sam±dapeti, p±º±tip±t± veramaºiy± ca samanuñño hoti; attan± ca adinn±d±n± paµivirato hoti, parañca adinn±d±n± veramaºiy± sam±dapeti, adinn±d±n± veramaºiy± ca samanuñño hoti; attan± ca k±mesumicch±c±r± paµivirato hoti, parañca k±mesumicch±c±r± veramaºiy± sam±dapeti, k±mesumicch±c±r± veramaºiy± ca samanuñño hoti; attan± ca mus±v±d± paµivirato hoti, parañca mus±v±d± veramaºiy± sam±dapeti, mus±v±d± veramaºiy± ca samanuñño hoti; attan± ca pisuº±ya v±c±ya paµivirato hoti, parañca pisuº±ya v±c±ya veramaºiy± sam±dapeti, pisuº±ya v±c±ya veramaºiy± ca samanuñño hoti; attan± ca pharus±ya v±c±ya paµivirato hoti, parañca pharus±ya v±c±ya veramaºiy± sam±dapeti, pharus±ya v±c±ya veramaºiy± ca samanuñño hoti; attan± ca samphappal±p± paµivirato hoti, parañca samphappal±p± veramaºiy± sam±dapeti, samphappal±p± veramaºiy± ca samanuñño hoti; attan± ca anabhijjh±lu hoti, parañca anabhijjh±ya sam±dapeti, anabhijjh±ya ca samanuñño hoti; attan± ca aby±pannacitto hoti, parañca aby±p±de sam±dapeti, aby±p±de ca samanuñño hoti; attan± ca samm±diµµhiko hoti, parañca samm±diµµhiy± sam±dapeti, samm±diµµhiy± ca samanuñño hoti– imehi kho, bhikkhave, ti½s±ya dhammehi samann±gato yath±bhata½ nikkhitto eva½ sagge”ti.
224. “Catt±r²s±ya, bhikkhave, dhammehi samann±gato yath±bhata½ nikkhitto eva½ niraye. Katamehi catt±r²s±ya? Attan± ca p±º±tip±t² hoti, parañca p±º±tip±te sam±dapeti, p±º±tip±te ca samanuñño hoti p±º±tip±tassa ca vaººa½ bh±sati; attan± ca adinn±d±y² hoti, parañca adinn±d±ne sam±dapeti, adinn±d±ne ca samanuñño hoti, adinn±d±nassa ca vaººa½ bh±sati; attan± ca k±mesumicch±c±r² hoti parañca k±mesumicch±c±re sam±dapeti, k±mesumicch±c±re ca samanuñño hoti, k±mesumicch±c±rassa ca vaººa½ bh±sati; attan± ca mus±v±d² hoti, parañca mus±v±de sam±dapeti, mus±v±de ca samanuñño hoti, mus±v±dassa ca vaººa½ bh±sati; attan± ca pisuºav±co hoti, parañca pisuº±ya v±c±ya sam±dapeti, pisuº±ya v±c±ya ca samanuñño hoti, pisuº±ya v±c±ya ca vaººa½ bh±sati; attan± ca pharusav±co hoti, parañca pharus±ya v±c±ya sam±dapeti, pharus±ya v±c±ya ca samanuñño hoti, pharus±ya v±c±ya ca vaººa½ bh±sati; attan± ca samphappal±p² hoti, parañca samphappal±pe sam±dapeti, samphappal±pe ca samanuñño hoti, samphappal±passa ca vaººa½ bh±sati; attan± ca abhijjh±lu hoti, parañca abhijjh±ya sam±dapeti, abhijjh±ya ca samanuñño hoti, abhijjh±ya ca vaººa½ bh±sati; attan± ca by±pannacitto hoti, parañca by±p±de sam±dapeti, by±p±de ca samanuñño hoti, by±p±dassa ca vaººa½ bh±sati; attan± ca micch±diµµhiko hoti, parañca micch±diµµhiy± sam±dapeti, micch±diµµhiy± ca samanuñño hoti, micch±diµµhiy± ca vaººa½ bh±sati– imehi kho, bhikkhave, catt±r²s±ya dhammehi samann±gato yath±bhata½ nikkhitto eva½ niraye.
“Catt±r²s±ya, bhikkhave, dhammehi samann±gato yath±bhata½ nikkhitto eva½ sagge. Katamehi catt±r²s±ya? Attan± ca p±º±tip±t± paµivirato hoti, parañca p±º±tip±t± veramaºiy± sam±dapeti, p±º±tip±t± veramaºiy± ca samanuñño hoti, p±º±tip±t± veramaºiy± ca vaººa½ bh±sati; attan± ca adinn±d±n± paµivirato hoti, parañca adinn±d±n± veramaºiy± sam±dapeti, adinn±d±n± veramaºiy± ca samanuñño hoti, adinn±d±n± veramaºiy± ca vaººa½ bh±sati; attan± ca k±mesumicch±c±r± paµivirato hoti, parañca k±mesumicch±c±r± veramaºiy± sam±dapeti, k±mesumicch±c±r± veramaºiy± ca samanuñño hoti, k±mesumicch±c±r± veramaºiy± ca vaººa½ bh±sati; attan± ca mus±v±d± paµivirato hoti, parañca mus±v±d± veramaºiy± sam±dapeti, mus±v±d± veramaºiy± ca samanuñño hoti, mus±v±d± veramaºiy± ca vaººa½ bh±sati; attan± ca pisuº±ya v±c±ya paµivirato hoti, parañca pisuº±ya v±c±ya veramaºiy± sam±dapeti, pisuº±ya v±c±ya veramaºiy± ca samanuñño hoti, pisuº±ya v±c±ya veramaºiy± ca vaººa½ bh±sati; attan± ca pharus±ya v±c±ya paµivirato hoti, parañca pharus±ya v±c±ya veramaºiy± ca sam±dapeti, pharus±ya v±c±ya veramaºiy± ca samanuñño hoti, pharus±ya v±c±ya veramaºiy± ca vaººa½ bh±sati; attan± ca samphappal±p± paµivirato hoti, parañca samphappal±p± veramaºiy± sam±dapeti, samphappal±p± veramaºiy± ca samanuñño hoti, samphappal±p± veramaºiy± ca vaººa½ bh±sati; attan± ca anabhijjh±lu hoti, parañca anabhijjh±ya sam±dapeti, anabhijjh±ya ca samanuñño hoti, anabhijjh±ya ca vaººa½ bh±sati; attan± ca aby±pannacitto hoti, parañca aby±p±de sam±dapeti, aby±p±de ca samanuñño hoti, aby±p±dassa ca vaººa½ bh±sati; attan± ca samm±diµµhiko hoti parañca samm±diµµhiy± sam±dapeti, samm±diµµhiy± ca samanuñño hoti, samm±diµµhiy± ca vaººa½ bh±sati– imehi kho, bhikkhave, catt±r²s±ya dhammehi samann±gato yath±bhata½ nikkhitto eva½ sagge”ti.
225-228. “Dasahi, bhikkhave, dhammehi samann±gato khata½ upahata½ att±na½ pariharati…pe… akkhata½ anupahata½ att±na½ pariharati…pe… v²satiy±, bhikkhave…pe… ti½s±ya, bhikkhave…pe… catt±r²s±ya, bhikkhave, dhammehi samann±gato khata½ upahata½ att±na½ pariharati…pe….
229-232. “Dasahi bhikkhave, dhammehi samann±gato idhekacco k±yassa bhed± para½ maraº± ap±ya½ duggati½ vinip±ta½ niraya½ upapajjati…pe… idhekacco k±yassa bhed± para½ maraº± sugati½ sagga½ loka½ upapajjati. V²satiy±, bhikkhave…pe… ti½s±ya, bhikkhave,…pe… catt±r²s±ya, bhikkhave, dhammehi samann±gato idhekacco k±yassa bhed± para½ maraº± ap±ya½ duggati½ vinip±ta½ niraya½ upapajjati…pe… idhekacco k±yassa bhed± para½ maraº± sugati½ sagga½ loka½ upapajjati”.
233-236. “Dasahi, bhikkhave, dhammehi samann±gato b±lo veditabbo…pe… paº¹ito veditabbo…pe… v²satiy±, bhikkhave…pe… ti½s±ya, bhikkhave…pe… catt±r²s±ya, bhikkhave, dhammehi samann±gato b±lo veditabbo…pe… paº¹ito veditabbo …pe… imehi kho, bhikkhave, catt±r²s±ya dhammehi samann±gato paº¹ito veditabbo”ti.

S±maññavaggo dutiyo.