11. AnupubbanirodhasuttaŻ

31. ôNavayime, bhikkhave, anupubbanirodh▒. Katame nava? PaÁhamaŻ jh▒naŻ sam▒pannassa k▒masa˝˝▒ [▒missasa˝˝▒ (sy▒.)] niruddh▒ hoti; dutiyaŻ jh▒naŻ sam▒pannassa vitakkavic▒r▒ niruddh▒ honti; tatiyaŻ jh▒naŻ sam▒pannassa p▓ti niruddh▒ hoti; catutthaŻ jh▒naŻ sam▒pannassa ass▒sapass▒s▒ niruddh▒ honti; ▒k▒s▒na˝c▒yatanaŻ sam▒pannassa r│pasa˝˝▒ niruddh▒ hoti; vi˝˝▒║a˝c▒yatanaŻ sam▒pannassa ▒k▒s▒na˝c▒yatanasa˝˝▒ niruddh▒ hoti; ▒ki˝ca˝˝▒yatanaŻ sam▒pannassa vi˝˝▒║a˝c▒yatanasa˝˝▒ niruddh▒ hoti nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatanaŻ sam▒pannassa ▒ki˝ca˝˝▒yatanasa˝˝▒ niruddh▒ hoti; sa˝˝▒vedayitanirodhaŻ sam▒pannassa sa˝˝▒ ca vedan▒ ca niruddh▒ honti. Ime kho, bhikkhave, nava anupubbanirodh▒öti [d▓. ni. 3.344, 349]. Ek▒dasamaŻ.

Satt▒v▒savaggo tatiyo.

Tassudd▒naŻľ
TiÁh▒naŻ kha╝u¬ko ta║h▒, sattapa˝˝▒ sil▒yupo;
dve ver▒ dve ▒gh▒t▒ni, anupubbanirodhena c▒ti.