6. Sa˝˝▒suttaŻ

16. ôNavayim▒, bhikkhave, sa˝˝▒ bh▒vit▒ bahul▓kat▒ mahapphal▒ honti mah▒nisaŻs▒ amatogadh▒ amatapariyos▒n▒. Katam▒ nava Asubhasa˝˝▒, mara║asa˝˝▒, ▒h▒re paÁik│lasa˝˝▒ [paÁikk│lasa˝˝▒ (s▓. sy▒. p▓.)], sabbaloke anabhiratasa˝˝▒ [anabhiratisa˝˝▒ (ka.) a. ni. 5.121-122], aniccasa˝˝▒, anicce dukkhasa˝˝▒, dukkhe anattasa˝˝▒, pah▒nasa˝˝▒, vir▒gasa˝˝▒ľ im▒ kho, bhikkhave, nava sa˝˝▒, bh▒vit▒ bahul▓kat▒ mahapphal▒ honti mah▒nisaŻs▒ amatogadh▒ amatapariyos▒n▒öti. ChaÁÁhaŻ.