1. Dhanavaggavașșan±

1-10. Sattakanip±tassa pa”hamo vaggo utt±nattho.