9. Nid▒nasuttaŻ

39. ôT▓║im▒ni bhikkhave, nid▒n▒ni kamm▒naŻ samuday▒ya. Katam▒ni t▓║i? Lobho nid▒naŻ kamm▒naŻ samuday▒ya, doso nid▒naŻ kamm▒naŻ samuday▒ya, moho nid▒naŻ kamm▒naŻ samuday▒ya. Na, bhikkhave, lobh▒ alobho samudeti; atha kho, bhikkhave, lobh▒ lobhova samudeti. Na, bhikkhave, dos▒ adoso samudeti; atha kho, bhikkhave, dos▒ dosova samudeti. Na, bhikkhave, moh▒ amoho samudeti; atha kho, bhikkhave, moh▒ mohova samudeti. Na, bhikkhave, lobhajena kammena dosajena kammena mohajena kammena dev▒ pa˝˝▒yanti, manuss▒ pa˝˝▒yanti, y▒ v▒ pana˝˝▒pi k▒ci sugatiyo. Atha kho, bhikkhave, lobhajena kammena dosajena kammena mohajena kammena nirayo pa˝˝▒yati tiracch▒nayoni pa˝˝▒yati pettivisayo pa˝˝▒yati, y▒ v▒ pana˝˝▒pi k▒ci duggatiyo. Im▒ni kho, bhikkhave, t▓║i nid▒n▒ni kamm▒naŻ samuday▒ya.
ôT▓║im▒ni, bhikkhave, nid▒n▒ni kamm▒naŻ samuday▒ya. Katam▒ni t▓║i? Alobho nid▒naŻ kamm▒naŻ samuday▒ya, adoso nid▒naŻ kamm▒naŻ samuday▒ya, amoho nid▒naŻ kamm▒naŻ samuday▒ya. Na, bhikkhave, alobh▒ lobho samudeti; atha kho, bhikkhave, alobh▒ alobhova samudeti. Na, bhikkhave, ados▒ doso samudeti; atha kho, bhikkhave, ados▒ adosova samudeti. Na, bhikkhave, amoh▒ moho samudeti; atha kho, bhikkhave, amoh▒ amohova samudeti. Na, bhikkhave, alobhajena kammena adosajena kammena amohajena kammena nirayo pa˝˝▒yati tiracch▒nayoni pa˝˝▒yati pettivisayo pa˝˝▒yati, y▒ v▒ pana˝˝▒pi k▒ci duggatiyo. Atha kho, bhikkhave, alobhajena kammena adosajena kammena amohajena kammena dev▒ pa˝˝▒yanti, manuss▒ pa˝˝▒yanti, y▒ v▒ pana˝˝▒pi k▒ci sugatiyo. Im▒ni kho, bhikkhave, t▓║i nid▒n▒ni kamm▒naŻ samuday▒y▒öti. NavamaŻ.