6. S▒j▓vasuttaŻ

66. [A. ni. 5.164] ôpa˝cahi bhikkhave, dhammehi samann▒gato bhikkhu alaŻs▒j▓vo sabrahmac▒r▓naŻ. Katamehi pa˝cahi? Idha, bhikkhave, bhikkhu attan▒ ca s▓lasampanno hoti, s▓lasampad▒ya kath▒ya ca kataŻ pa˝haŻ by▒katt▒ hoti; attan▒ ca sam▒dhisampanno hoti, sam▒dhisampad▒ya kath▒ya ca kataŻ pa˝haŻ by▒katt▒ hoti; attan▒ ca pa˝˝▒sampanno hoti, pa˝˝▒sampad▒ya kath▒ya ca kataŻ pa˝haŻ by▒katt▒ hoti; attan▒ ca vimuttisampanno hoti, vimuttisampad▒ya kath▒ya ca kataŻ pa˝haŻ by▒katt▒ hoti; attan▒ ca vimutti˝▒║adassanasampanno hoti, vimutti˝▒║adassanasampad▒ya kath▒ya ca kataŻ pa˝haŻ by▒katt▒ hoti. Imehi kho, bhikkhave, pa˝cahi dhammehi samann▒gato bhikkhu alaŻs▒j▓vo sabrahmac▒r▓nanöti. ChaÁÁhaŻ.