9. Akkhamasutta½

139. “Pañcahi bhikkhave, aªgehi samann±gato rañño n±go na r±j±raho hoti na r±jabhoggo, na rañño aªga½tveva saªkha½ gacchati Katamehi pañcahi? Idha, bhikkhave, rañño n±go akkhamo hoti r³p±na½, akkhamo sadd±na½, akkhamo gandh±na½, akkhamo ras±na½, akkhamo phoµµhabb±na½.
“Kathañca, bhikkhave, rañño n±go akkhamo hoti r³p±na½? Idha, bhikkhave, rañño n±go saªg±magato hatthik±ya½ v± disv± assak±ya½ v± disv± rathak±ya½ v± disv± pattik±ya½ v± disv± sa½s²dati vis²dati, na santhambhati na sakkoti saªg±ma½ otaritu½. Eva½ kho, bhikkhave, rañño n±go akkhamo hoti r³p±na½.
“Kathañca, bhikkhave, rañño n±go akkhamo hoti sadd±na½? Idha, bhikkhave, rañño n±go saªg±magato hatthisadda½ v± sutv± assasadda½ v± sutv± rathasadda½ v± sutv± pattisadda½ v± sutv± bheripaºavasaªkhatiºavaninn±dasadda½ v± sutv± sa½s²dati vis²dati, na santhambhati na sakkoti saªg±ma½ otaritu½. Eva½ kho, bhikkhave, rañño n±go akkhamo hoti sadd±na½.
“Kathañca, bhikkhave, rañño n±go akkhamo hoti gandh±na½? Idha bhikkhave, rañño n±go saªg±magato ye te rañño n±g± abhij±t± saªg±m±vacar± tesa½ muttakar²sassa gandha½ gh±yitv± sa½s²dati vis²dati, na santhambhati na sakkoti saªg±ma½ otaritu½. Eva½ kho, bhikkhave, rañño n±go akkhamo hoti gandh±na½.
“Kathañca, bhikkhave, rañño n±go akkhamo hoti ras±na½? Idha, bhikkhave, rañño n±go saªg±magato ekiss± v± tiºodakadattiy± vim±nito [vihan²to (sy±.), vih±nito (katthaci)] dv²hi v± t²hi v± cat³hi v± pañcahi v± tiºodakadatt²hi vim±nito sa½s²dati vis²dati, na santhambhati na sakkoti saªg±ma½ otaritu½. Eva½ kho, bhikkhave, rañño n±go akkhamo hoti ras±na½.
“Kathañca, bhikkhave, rañño n±go akkhamo hoti phoµµhabb±na½? Idha, bhikkhave, rañño n±go saªg±magato ekena v± saravegena viddho, dv²hi v± t²hi v± cat³hi v± pañcahi v± saravegehi viddho sa½s²dati vis²dati, na santhambhati na sakkoti saªg±ma½ otaritu½. Eva½ kho, bhikkhave, rañño n±go akkhamo hoti phoµµhabb±na½.
“Imehi kho, bhikkhave, pañcahi aªgehi samann±gato rañño n±go na r±j±raho hoti na r±jabhoggo na rañño aªga½tveva saªkha½ gacchati.
“Evameva½ kho, bhikkhave, pañcahi aªgehi samann±gato bhikkhu na ±huneyyo hoti na p±huneyyo na dakkhiºeyyo na añjalikaraº²yo na anuttara½ puññakkhetta½ lokassa. Katamehi pañcahi? Idha, bhikkhave, bhikkhu akkhamo hoti r³p±na½, akkhamo sadd±na½, akkhamo gandh±na½, akkhamo ras±na½, akkhamo phoµµhabb±na½.
“Kathañca, bhikkhave, bhikkhu akkhamo hoti r³p±na½? Idha, bhikkhave, bhikkhu cakkhun± r³pa½ disv± rajan²ye r³pe s±rajjati, na sakkoti citta½ sam±dahitu½. Eva½ kho, bhikkhave, bhikkhu akkhamo hoti r³p±na½.
“Kathañca, bhikkhave, bhikkhu akkhamo hoti sadd±na½? Idha bhikkhave, bhikkhu sotena sadda½ sutv± rajan²ye sadde s±rajjati, na sakkoti citta½ sam±dahitu½. Eva½ kho, bhikkhave, bhikkhu akkhamo hoti sadd±na½.
“Kathañca, bhikkhave, bhikkhu akkhamo hoti gandh±na½? Idha, bhikkhave, bhikkhu gh±nena gandha½ gh±yitv± rajan²ye gandhe s±rajjati, na sakkoti citta½ sam±dahitu½. Eva½ kho, bhikkhave, bhikkhu akkhamo hoti gandh±na½.
“Kathañca, bhikkhave, bhikkhu akkhamo hoti ras±na½? Idha, bhikkhave, bhikkhu jivh±ya rasa½ s±yitv± rajan²ye rase s±rajjati, na sakkoti citta½ sam±dahitu½. Eva½ kho, bhikkhave, bhikkhu akkhamo hoti ras±na½.
“Kathañca bhikkhave, bhikkhu akkhamo hoti phoµµhabb±na½? Idha, bhikkhave, bhikkhu k±yena phoµµhabba½ phusitv± rajan²ye phoµµhabbe s±rajjati, na sakkoti citta½ sam±dahitu½. Eva½ kho, bhikkhave, bhikkhu akkhamo hoti phoµµhabb±na½.
“Imehi kho, bhikkhave, pañcahi dhammehi samann±gato bhikkhu na ±huneyyo hoti na p±huneyyo na dakkhiºeyyo na añjalikaraº²yo na anuttara½ puññakkhetta½ lokassa.
“Pañcahi bhikkhave, aªgehi samann±gato rañño n±go r±j±raho hoti r±jabhoggo, rañño aªga½tveva saªkha½ gacchati. Katamehi pañcahi? Idha, bhikkhave, rañño n±go khamo hoti r³p±na½, khamo sadd±na½, khamo gandh±na½, khamo ras±na½, khamo phoµµhabb±na½.
“Kathañca, bhikkhave, rañño n±go khamo hoti r³p±na½? Idha, bhikkhave, rañño n±go saªg±magato hatthik±ya½ v± disv± assak±ya½ v± disv± rathak±ya½ v± disv± pattik±ya½ v± disv± na sa½s²dati na vis²dati, santhambhati sakkoti saªg±ma½ otaritu½. Eva½ kho, bhikkhave, rañño n±go khamo hoti r³p±na½.
“Kathañca, bhikkhave, rañño n±go khamo hoti sadd±na½? Idha bhikkhave, rañño n±go saªg±magato hatthisadda½ v± sutv± assasadda½ v± sutv± rathasadda½ v± sutv± pattisadda½ v± sutv± bheripaºavasaªkhatiºavaninn±dasadda½ v± sutv± na sa½s²dati na vis²dati, santhambhati sakkoti saªg±ma½ otaritu½. Eva½ kho, bhikkhave, rañño n±go khamo hoti sadd±na½.
“Kathañca, bhikkhave, rañño n±go khamo hoti gandh±na½? Idha, bhikkhave, rañño n±go saªg±magato ye te rañño n±g± abhij±t± saªg±m±vacar± tesa½ muttakar²sassa gandha½ gh±yitv± na sa½s²dati na vis²dati, santhambhati sakkoti saªg±ma½ otaritu½. Eva½ kho, bhikkhave, rañño n±go khamo hoti gandh±na½.
“Kathañca, bhikkhave, rañño n±go khamo hoti ras±na½? Idha, bhikkhave, rañño n±go saªg±magato ekiss± v± tiºodakadattiy± vim±nito dv²hi v± t²hi v± cat³hi v± pañcahi v± tiºodakadatt²hi vim±nito na sa½s²dati na vis²dati, santhambhati sakkoti saªg±ma½ otaritu½. Eva½ kho, bhikkhave, rañño n±go khamo hoti ras±na½.
“Kathañca, bhikkhave, rañño n±go khamo hoti phoµµhabb±na½? Idha, bhikkhave, rañño n±go saªg±magato ekena v± saravegena viddho, dv²hi v± t²hi v± cat³hi v± pañcahi v± saravegehi viddho na sa½s²dati na vis²dati, santhambhati sakkoti saªg±ma½ otaritu½. Eva½ kho, bhikkhave, rañño n±go khamo hoti phoµµhabb±na½.
“Imehi kho, bhikkhave, pañcahi aªgehi samann±gato rañño n±go r±j±raho hoti r±jabhoggo, rañño aªga½tveva saªkha½ gacchati.
“Evameva½ kho, bhikkhave, pañcahi dhammehi samann±gato bhikkhu ±huneyyo hoti p±huneyyo dakkhiºeyyo añjalikaraº²yo anuttara½ puññakkhetta½ lokassa. Katamehi pañcahi? Idha, bhikkhave, bhikkhu khamo hoti r³p±na½, khamo sadd±na½, khamo gandh±na½, khamo ras±na½, khamo phoµµhabb±na½
“Kathañca, bhikkhave, bhikkhu khamo hoti r³p±na½? Idha, bhikkhave, bhikkhu cakkhun± r³pa½ disv± rajan²ye r³pe na s±rajjati, sakkoti citta½ sam±dahitu½. Eva½ kho, bhikkhave, bhikkhu khamo hoti r³p±na½.
“Kathañca, bhikkhave, bhikkhu khamo hoti sadd±na½? Idha, bhikkhave, bhikkhu sotena sadda½ sutv± rajan²ye sadde na s±rajjati, sakkoti citta½ sam±dahitu½. Eva½ kho, bhikkhave, bhikkhu khamo hoti sadd±na½.
“Kathañca, bhikkhave, bhikkhu khamo hoti gandh±na½. Idha, bhikkhave, bhikkhu gh±nena gandha½ gh±yitv± rajan²ye gandhe na s±rajjati, sakkoti citta½ sam±dahitu½. Eva½ kho, bhikkhave, bhikkhu khamo hoti gandh±na½.
“Kathañca bhikkhave, bhikkhu khamo hoti ras±na½? Idha, bhikkhave, bhikkhu jivh±ya rasa½ s±yitv± rajan²ye rase na s±rajjati, sakkoti citta½ sam±dahitu½. Eva½ kho, bhikkhave, bhikkhu khamo hoti ras±na½.
“Kathañca, bhikkhave, bhikkhu khamo hoti phoµµhabb±na½? Idha, bhikkhave, bhikkhu k±yena phoµµhabba½ phusitv± rajan²ye phoµµhabbe na s±rajjati, sakkoti citta½ sam±dahitu½. Eva½ kho, bhikkhave, bhikkhu khamo hoti phoµµhabb±na½.
“Imehi kho, bhikkhave, pañcahi dhammehi samann±gato bhikkhu ±huneyyo hoti p±huneyyo dakkhiºeyyo añjalikaraº²yo anuttara½ puññakkhetta½ lokass±”ti. Navama½.