4. Bhara║╣uk▒l▒masuttava║║an▒

127. Catutthe ▒╝▒rak▒l▒mak▒leti ▒╝▒rak▒l▒m▒naŻ dharam▒nak▒le. Pari˝˝anti pah▒napari˝˝aŻ. S▒ hi samatikkamo, na itar▒. Ten▒ha ôpari˝˝▒ n▒ma samatikkamoöti. Ettha ca paÁhamo satth▒ r│p▒vacarasam▒pattil▒bh▓ daÁÁhabbo, dutiyo ar│p▒vacarasam▒pattil▒bh▓, tatiyo samm▒sambuddho daÁÁhabbo. Vutta˝hetaŻ puggalapa˝˝attiyaŻ (pu. pa. 130)ľ
ôYv▒yaŻ satth▒ k▒m▒naŻ pari˝˝aŻ pa˝˝▒peti, na r│p▒naŻ pari˝˝aŻ pa˝˝▒peti, na vedan▒naŻ pari˝˝aŻ pa˝˝▒peti, r│p▒vacarasam▒pattiy▒ l▒bh▓ satth▒ tena daÁÁhabbo. Yv▒yaŻ satth▒ k▒m▒na˝ca pari˝˝aŻ pa˝˝▒peti, r│p▒na˝ca pari˝˝aŻ pa˝˝▒peti, na vedan▒naŻ pari˝˝aŻ pa˝˝▒peti, ar│p▒vacarasam▒pattiy▒ l▒bh▓ satth▒ tena daÁÁhabbo. Yv▒yaŻ satth▒ k▒m▒na˝ca pari˝˝aŻ pa˝˝▒peti, r│p▒na˝ca pari˝˝aŻ pa˝˝▒peti, vedan▒na˝ca pari˝˝aŻ pa˝˝▒peti, samm▒sambuddho satth▒ tena daÁÁhabboöti.
Tattha titthiy▒ samayaŻ j▒nant▒ k▒m▒naŻ pari˝˝aŻ pa˝˝▒peyyuŻ paÁhamajjh▒naŻ vadam▒n▒. R│p▒naŻ pari˝˝aŻ pa˝˝▒peyyuŻ ar│par▒gaŻ vadam▒n▒. Vedan▒pari˝˝aŻ pa˝˝▒peyyuŻ asa˝˝▒r▒gaŻ vadam▒n▒. Te pana ôidaŻ n▒ma paÁhamajjh▒naŻ, ayaŻ r│pabhavo, ayaŻ asa˝˝▒bhavoötipi na j▒nanti. Te pa˝˝▒petuŻ asakkont▒pi kevalaŻ ôpa˝˝▒pem▒öti vadanti. Tath▒gato pana k▒m▒naŻ pari˝˝aŻ an▒g▒mimaggena pa˝˝▒peti, r│pavedan▒naŻ arahattamaggena. Evamettha dve jan▒ b▒hirak▒, eko samm▒sambuddhoti imasmiŻ loke tayo satth▒ro n▒ma.

Bhara║╣uk▒l▒masuttava║║an▒ niÁÁhit▒.