(10) 5. B±lavaggo

99. “Dveme bhikkhave, b±l±. Katame dve? Yo ca an±gata½ bh±ra½ vahati, yo ca ±gata½ bh±ra½ na vahati. Ime kho, bhikkhave, dve b±l±”ti.
100. “Dveme bhikkhave, paº¹it±. Katame dve? Yo ca an±gata½ bh±ra½ na vahati, yo ca ±gata½ bh±ra½ vahati. Ime kho, bhikkhave, dve paº¹it±”ti.
101. “Dveme, bhikkhave, b±l±. Katame dve? Yo ca akappiye kappiyasaññ², yo ca kappiye akappiyasaññ². Ime kho, bhikkhave dve b±l±”ti.
102. “Dveme, bhikkhave, paº¹it±. Katame dve? Yo ca akappiye akappiyasaññ², yo ca kappiye kappiyasaññ². Ime kho, bhikkhave, dve paº¹it±”ti.
103. “Dveme, bhikkhave, b±l±. Katame dve? Yo ca an±pattiy± ±pattisaññ², yo ca ±pattiy± an±pattisaññ². Ime kho, bhikkhave, dve b±l±”ti.
104. “Dveme, bhikkhave, paº¹it±. Katame dve? Yo ca an±pattiy± an±pattisaññ², yo ca ±pattiy± ±pattisaññ². Ime kho, bhikkhave, dve paº¹it±”ti.
105. “Dveme bhikkhave, b±l±. Katame dve? Yo ca adhamme dhammasaññ², yo ca dhamme adhammasaññ². Ime kho, bhikkhave, dve b±l±”ti.
106. “Dveme, bhikkhave, paº¹it±. Katame dve? Yo ca dhamme dhammasaññ², yo ca adhamme adhammasaññ². Ime kho, bhikkhave, dve paº¹it±”ti.
107. “Dveme bhikkhave, b±l±. Katame dve? Yo ca avinaye vinayasaññ², yo ca vinaye avinayasaññ². Ime kho, bhikkhave, dve b±l±”ti.
108. “Dveme, bhikkhave, paº¹it±. Katame dve? Yo ca avinaye avinayasaññ², yo ca vinaye vinayasaññ². Ime kho, bhikkhave, dve paº¹it±”ti.
109. “Dvinna½ bhikkhave, ±sav± va¹¹hanti. Katamesa½ dvinna½? Yo ca na kukkucc±yitabba½ kukkucc±yati, yo ca kukkucc±yitabba½ na kukkucc±yati. Imesa½ kho, bhikkhave, dvinna½ ±sav± va¹¹hant²”ti.
110. “Dvinna½, bhikkhave, ±sav± na va¹¹hanti. Katamesa½ dvinna½? Yo ca na kukkucc±yitabba½ na kukkucc±yati, yo ca kukkucc±yitabba½ kukkucc±yati. Imesa½ kho, bhikkhave, dvinna½ ±sav± na va¹¹hant²”ti.
111. “Dvinna½, bhikkhave, ±sav± va¹¹hanti. Katamesa½ dvinna½? Yo ca akappiye kappiyasaññ², yo ca kappiye akappiyasaññ². Imesa½ kho, bhikkhave, dvinna½ ±sav± va¹¹hant²”ti.
112. “Dvinna½, bhikkhave, ±sav± na va¹¹hanti. Katamesa½ dvinna½? Yo ca akappiye akappiyasaññ², yo ca kappiye kappiyasaññ². Imesa½ kho, bhikkhave, dvinna½ ±sav± na va¹¹hant²”ti.
113. “Dvinna½, bhikkhave, ±sav± va¹¹hanti. Katamesa½ dvinna½? Yo ca ±pattiy± an±pattisaññ², yo ca an±pattiy± ±pattisaññ². Imesa½ kho, bhikkhave, dvinna½ ±sav± va¹¹hant²”ti.
114. “Dvinna½, bhikkhave, ±sav± na va¹¹hanti. Katamesa½ dvinna½? Yo ca ±pattiy± ±pattisaññ² yo ca an±pattiy± an±pattisaññ² Imesa½ kho, bhikkhave, dvinna½ ±sav± na va¹¹hant²”ti.
115. “Dvinna½, bhikkhave, ±sav± va¹¹hanti. Katamesa½ dvinna½? Yo ca adhamme dhammasaññ², yo ca dhamme adhammasaññ². Imesa½ kho, bhikkhave, dvinna½ ±sav± va¹¹hant²”ti.
116. “Dvinna½, bhikkhave, ±sav± na va¹¹hanti. Katamesa½ dvinna½? Yo ca dhamme dhammasaññ², yo ca adhamme adhammasaññ². Imesa½ kho, bhikkhave, dvinna½ ±sav± na va¹¹hant²”ti.
117. “Dvinna½ bhikkhave, ±sav± va¹¹hanti. Katamesa½ dvinna½? Yo ca avinaye vinayasaññ², yo ca vinaye avinayasaññ². Imesa½ kho, bhikkhave, dvinna½ ±sav± va¹¹hant²”ti.
118. “Dvinna½, bhikkhave, ±sav± na va¹¹hanti. Katamesa½ dvinna½? Yo ca avinaye avinayasaññ², yo ca vinaye vinayasaññ². Imesa½ kho, bhikkhave, dvinna½ ±sav± na va¹¹hant²”ti.

B±lavaggo pañcamo.

Dutiyo paºº±sako samatto.