9. Assaparassasuttava║║an▒

142. Navame assaparasseti assesu parasse. Purisaparasseti purisesu parasse, purisapuriseti attho. ImasmiŻ sutte t▓║i maggaphal▒ni kathit▒ni. Tattha ayaŻ t▓hi maggehi ˝▒║ajavasampannoti veditabbo.

10. Ass▒j▒n▓yasuttava║║an▒

143. Dasame bhadreti bhaddake. Ass▒j▒n▓yeti k▒ra║▒k▒ra║aŻ j▒nanake asse. Puris▒j▒n▓yesupi eseva nayo. ImasmiŻ sutte arahattaphalaŻ kathitaŻ. Tatr▒yaŻ arahattamaggena ˝▒║ajavasampannoti veditabbo.