5. Sekkhasuttava║║an▒

86. Pa˝came ujumagg▒nus▒rinoti ujumaggo vuccati ariyamaggo, taŻ anussarantassa paÁipannakass▒ti attho. KhayasmiŻ paÁhamaŻ ˝▒║anti paÁhamameva magga˝▒║aŻ uppajjati. Maggo hi kiles▒naŻ khepanato khayo n▒ma, taŻsampayuttaŻ ˝▒║aŻ khayasmiŻ ˝▒║aŻ n▒ma. Tato a˝˝▒ anantar▒ti tato catutthamagga˝▒║ato anantar▒ a˝˝▒ uppajjati, arahattaphalaŻ uppajjat▓ti attho. A˝˝▒vimuttass▒ti arahattaphalavimuttiy▒ vimuttassa. Đ▒║aŻ ve hot▓ti paccavekkha║a˝▒║aŻ hoti. Iti suttepi g▒th▒supi satta sekh▒ kathit▒. Avas▒ne pana kh▓║▒savo dassitoti.