4. Adantavaggo

31. “N±ha½ bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi ya½ eva½ adanta½ mahato anatth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, citta½. Citta½, bhikkhave, adanta½ mahato anatth±ya sa½vattat²”ti. Paµhama½.
32. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi ya½ eva½ danta½ mahato atth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, citta½. Citta½, bhikkhave, danta½ mahato atth±ya sa½vattat²”ti. Dutiya½.
33. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi ya½ eva½ agutta½ mahato anatth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, citta½. Citta½, bhikkhave, agutta½ mahato anatth±ya sa½vattat²”ti. Tatiya½.
34. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi ya½ eva½ gutta½ mahato atth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, citta½. Citta½, bhikkhave, gutta½ mahato atth±ya sa½vattat²”ti. Catuttha½.
35. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi ya½ eva½ arakkhita½ mahato anatth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, citta½. Citta½, bhikkhave, arakkhita½ mahato anatth±ya sa½vattat²”ti. Pañcama½.
36. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi ya½ eva½ rakkhita½ mahato atth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, citta½. Citta½, bhikkhave, rakkhita½ mahato atth±ya sa½vattat²”ti. Chaµµha½.
37. “N±ha½ bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi ya½ eva½ asa½vuta½ mahato anatth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, citta½. Citta½, bhikkhave, asa½vuta½ mahato anatth±ya sa½vattat²”ti. Sattama½.
38. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi ya½ eva½ sa½vuta½ mahato atth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, citta½. Citta½, bhikkhave, sa½vuta½ mahato atth±ya sa½vattat²”ti. Aµµhama½.
39. “N±ha½ bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi ya½ eva½ adanta½ agutta½ arakkhita½ asa½vuta½ mahato anatth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, citta½. Citta½, bhikkhave, adanta½ agutta½ arakkhita½ asa½vuta½ mahato anatth±ya sa½vattat²”ti. Navama½.
40. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi ya½ eva½ danta½ gutta½ rakkhita½ sa½vuta½ mahato atth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, citta½ Citta½, bhikkhave, danta½ gutta½ rakkhita½ sa½vuta½ mahato atth±ya sa½vattat²”ti. Dasama½.

Adantavaggo catuttho.