9. PaÁhamasamuggh▒tasapp▒yasuttaŻ

31. ôSabbama˝˝itasamuggh▒tasapp▒yaŻ vo, bhikkhave, paÁipadaŻ desess▒mi. TaŻ su║▒tha. Katam▒ ca s▒, bhikkhave, sabbama˝˝itasamuggh▒tasapp▒y▒ paÁipad▒? Idha, bhikkhave, bhikkhu cakkhuŻ na ma˝˝ati, cakkhusmiŻ na ma˝˝ati, cakkhuto na ma˝˝ati, cakkhuŻ meti na ma˝˝ati. R│pe na ma˝˝atiůpeů cakkhuvi˝˝▒║aŻ na ma˝˝ati, cakkhusamphassaŻ na ma˝˝ati, yampidaŻ cakkhusamphassapaccay▒ uppajjati vedayitaŻ sukhaŻ v▒ dukkhaŻ v▒ adukkhamasukhaŻ v▒ tampi na ma˝˝ati, tasmimpi na ma˝˝ati, tatopi na ma˝˝ati, taŻ meti na ma˝˝ati. Ya˝hi, bhikkhave, ma˝˝ati, yasmiŻ ma˝˝ati, yato ma˝˝ati, yaŻ meti ma˝˝ati, tato taŻ hoti a˝˝ath▒. A˝˝ath▒bh▒v▓ bhavasatto loko bhavamev▒bhinandatiůpeů jivhaŻ na ma˝˝ati, jivh▒ya na ma˝˝ati, jivh▒to na ma˝˝ati, jivh▒ meti na ma˝˝ati. Rase na ma˝˝atiůpeů jivh▒vi˝˝▒║aŻ na ma˝˝ati, jivh▒samphassaŻ na ma˝˝ati. YampidaŻ jivh▒samphassapaccay▒ uppajjati vedayitaŻ sukhaŻ v▒ dukkhaŻ v▒ adukkhamasukhaŻ v▒ tampi na ma˝˝ati, tasmimpi na ma˝˝ati, tatopi na ma˝˝ati, taŻ meti na ma˝˝ati. Ya˝hi, bhikkhave, ma˝˝ati, yasmiŻ ma˝˝ati, yato ma˝˝ati, yaŻ meti ma˝˝ati, tato taŻ hoti a˝˝ath▒. A˝˝ath▒bh▒v▓ bhavasatto loko bhavamev▒bhinandatiůpeů manaŻ na ma˝˝ati, manasmiŻ na ma˝˝ati, manato na ma˝˝ati, mano meti na ma˝˝ati. Dhamme na ma˝˝atiůpeů manovi˝˝▒║aŻ na ma˝˝ati, manosamphassaŻ na ma˝˝ati. YampidaŻ manosamphassapaccay▒ uppajjati vedayitaŻ sukhaŻ v▒ dukkhaŻ v▒ adukkhamasukhaŻ v▒ tampi na ma˝˝ati, tasmimpi na ma˝˝ati, tatopi na ma˝˝ati, taŻ meti na ma˝˝ati. Ya˝hi, bhikkhave, ma˝˝ati, yasmiŻ ma˝˝ati, yato ma˝˝ati, yaŻ meti ma˝˝ati, tato taŻ hoti a˝˝ath▒. A˝˝ath▒bh▒v▓ bhavasatto loko bhavamev▒bhinandati. Y▒vat▒, bhikkhave, khandhadh▒tu-▒yatanaŻ tampi na ma˝˝ati, tasmimpi na ma˝˝ati, tatopi na ma˝˝ati, taŻ meti na ma˝˝ati. So evaŻ ama˝˝am▒no na ca ki˝ci loke up▒diyati. Anup▒diyaŻ na paritassati. AparitassaŻ paccatta˝˝eva parinibb▒yati. ĹKh▓║▒ j▒ti, vusitaŻ brahmacariyaŻ, kataŻ kara║▓yaŻ, n▒paraŻ itthatt▒y▒ĺti paj▒n▒ti AyaŻ kho s▒, bhikkhave, sabbama˝˝itasamuggh▒tasapp▒y▒ paÁipad▒öti. NavamaŻ.