8. Samuggh▒tas▒ruppasuttaŻ

30. ôSabbama˝˝itasamuggh▒tas▒ruppaŻ vo, bhikkhave, paÁipadaŻ desess▒mi. TaŻ su║▒tha, s▒dhukaŻ manasi karotha; bh▒siss▒m▓ti. Katam▒ ca s▒, bhikkhave, sabbama˝˝itasamuggh▒tas▒rupp▒ paÁipad▒? Idha, bhikkhave, bhikkhu cakkhuŻ na ma˝˝ati, cakkhusmiŻ na ma˝˝ati, cakkhuto na ma˝˝ati, cakkhuŻ meti na ma˝˝ati. R│pe na ma˝˝ati, r│pesu na ma˝˝ati, r│pato na ma˝˝ati, r│p▒ meti na ma˝˝ati. Cakkhuvi˝˝▒║aŻ na ma˝˝ati, cakkhuvi˝˝▒║asmiŻ na ma˝˝ati, cakkhuvi˝˝▒║ato na ma˝˝ati, cakkhuvi˝˝▒║aŻ meti na ma˝˝ati. CakkhusamphassaŻ na ma˝˝ati, cakkhusamphassasmiŻ na ma˝˝ati, cakkhusamphassato na ma˝˝ati, cakkhusamphasso meti na ma˝˝ati. YampidaŻ cakkhusamphassapaccay▒ uppajjati vedayitaŻ sukhaŻ v▒ dukkhaŻ v▒ adukkhamasukhaŻ v▒ tampi na ma˝˝ati tasmimpi na ma˝˝ati, tatopi na ma˝˝ati, taŻ meti na ma˝˝atiůpeů jivhaŻ na ma˝˝ati, jivh▒ya na ma˝˝ati, jivh▒to na ma˝˝ati, jivh▒ meti na ma˝˝ati. Rase na ma˝˝ati, rasesu na ma˝˝ati, rasato na ma˝˝ati, ras▒ meti na ma˝˝ati. Jivh▒vi˝˝▒║aŻ na ma˝˝ati, jivh▒vi˝˝▒║asmiŻ na ma˝˝ati, jivh▒vi˝˝▒║ato na ma˝˝ati, jivh▒vi˝˝▒║aŻ meti na ma˝˝ati. Jivh▒samphassaŻ na ma˝˝ati, jivh▒samphassasmiŻ na ma˝˝ati, jivh▒samphassato na ma˝˝ati, jivh▒samphasso meti na ma˝˝ati. YampidaŻ jivh▒samphassapaccay▒ uppajjati vedayitaŻ sukhaŻ v▒ dukkhaŻ v▒ adukkhamasukhaŻ v▒ tampi na ma˝˝ati, tasmimpi na ma˝˝ati, tatopi na ma˝˝ati, taŻ meti na ma˝˝atiůpeů manaŻ na ma˝˝ati, manasmiŻ na ma˝˝ati, manato na ma˝˝ati, mano meti na ma˝˝ati. Dhamme na ma˝˝ati, dhammesu na ma˝˝ati, dhammato na ma˝˝ati, dhamm▒ meti na ma˝˝ati. Manovi˝˝▒║aŻ na ma˝˝ati, manovi˝˝▒║asmiŻ na ma˝˝ati, manovi˝˝▒║ato na ma˝˝ati, manovi˝˝▒║aŻ meti na ma˝˝ati. ManosamphassaŻ na ma˝˝ati, manosamphassasmiŻ na ma˝˝ati, manosamphassato na ma˝˝ati, manosamphasso meti na ma˝˝ati YampidaŻ manosamphassapaccay▒ uppajjati vedayitaŻ sukhaŻ v▒ dukkhaŻ v▒ adukkhamasukhaŻ v▒ tampi na ma˝˝ati, tasmimpi na ma˝˝ati, tatopi na ma˝˝ati, taŻ meti na ma˝˝ati. SabbaŻ na ma˝˝ati, sabbasmiŻ na ma˝˝ati, sabbato na ma˝˝ati, sabbaŻ meti na ma˝˝ati. So evaŻ ama˝˝am▒no na ca ki˝ci loke up▒diyati. Anup▒diyaŻ na paritassati. AparitassaŻ paccatta˝˝eva parinibb▒yati. ĹKh▓║▒ j▒ti, vusitaŻ brahmacariyaŻ, kataŻ kara║▓yaŻ, n▒paraŻ itthatt▒y▒ĺti paj▒n▒ti. AyaŻ kho s▒, bhikkhave, sabbama˝˝itasamuggh▒tas▒rupp▒ paÁipad▒öti. AÁÁhamaŻ.