5. A¬gasuttaŻ

308. ôPa˝cim▒ni bhikkhave, m▒tug▒massa bal▒ni. Katam▒ni pa˝ca? R│pabalaŻ, bhogabalaŻ, ˝▒tibalaŻ, puttabalaŻ, s▓labalaŻ. R│pabalena ca, bhikkhave, m▒tug▒mo samann▒gato hoti, na ca bhogabalenaľ evaŻ so tena¬gena aparip│ro hoti. Yato ca kho, bhikkhave, m▒tug▒mo r│pabalena ca samann▒gato hoti, bhogabalena caľ evaŻ so tena¬gena parip│ro hoti. R│pabalena ca, bhikkhave, m▒tug▒mo samann▒gato hoti, bhogabalena ca, na ca ˝▒tibalenaľ evaŻ so tena¬gena aparip│ro hoti. Yato ca kho, bhikkhave, m▒tug▒mo r│pabalena ca samann▒gato hoti, bhogabalena ca, ˝▒tibalena caľ evaŻ so tena¬gena parip│ro hoti. R│pabalena ca, bhikkhave, m▒tug▒mo samann▒gato hoti, bhogabalena ca, ˝▒tibalena ca, na ca puttabalenaľ evaŻ so tena¬gena aparip│ro hoti. Yato ca kho, bhikkhave, m▒tug▒mo r│pabalena ca samann▒gato hoti, bhogabalena ca, ˝▒tibalena ca, puttabalena caľ evaŻ so tena¬gena parip│ro hoti. R│pabalena ca, bhikkhave, m▒tug▒mo samann▒gato hoti, bhogabalena ca, ˝▒tibalena ca, puttabalena ca, na ca s▓labalenaľ evaŻ so tena¬gena aparip│ro hoti. Yato ca kho, bhikkhave, m▒tug▒mo r│pabalena ca samann▒gato hoti, bhogabalena ca, ˝▒tibalena ca, puttabalena ca, s▓labalena caľ evaŻ so tena¬gena parip│ro hoti. Im▒ni kho bhikkhave, pa˝ca m▒tug▒massa bal▒n▓öti. Pa˝camaŻ.