3. Abhi˝˝▒pari˝˝▒pah▒nasuttaŻ

25. ôSabbaŻ abhi˝˝▒ pari˝˝▒ pah▒n▒ya vo, bhikkhave, dhammaŻ desess▒mi. TaŻ su║▒tha. Katamo ca, bhikkhave, sabbaŻ abhi˝˝▒ pari˝˝▒ pah▒n▒ya dhammo? CakkhuŻ, bhikkhave, abhi˝˝▒ pari˝˝▒ pah▒tabbaŻ, r│p▒ abhi˝˝▒ pari˝˝▒ pah▒tabb▒ cakkhuvi˝˝▒║aŻ abhi˝˝▒ pari˝˝▒ pah▒tabbaŻ, cakkhusamphasso abhi˝˝▒ pari˝˝▒ pah▒tabbo, yampidaŻ cakkhusamphassapaccay▒ uppajjati vedayitaŻ sukhaŻ v▒ dukkhaŻ v▒ adukkhamasukhaŻ v▒ tampi abhi˝˝▒ pari˝˝▒ pah▒tabbaŻůpeů jivh▒ abhi˝˝▒ pari˝˝▒ pah▒tabb▒, ras▒ abhi˝˝▒ pari˝˝▒ pah▒tabb▒, jivh▒vi˝˝▒║aŻ abhi˝˝▒ pari˝˝▒ pah▒tabbaŻ, jivh▒samphasso abhi˝˝▒ pari˝˝▒ pah▒tabbo, yampidaŻ jivh▒samphassapaccay▒ uppajjati vedayitaŻ sukhaŻ v▒ dukkhaŻ v▒ adukkhamasukhaŻ v▒ tampi abhi˝˝▒ pari˝˝▒ pah▒tabbaŻ. K▒yo abhi˝˝▒ pari˝˝▒ pah▒tabboů mano abhi˝˝▒ pari˝˝▒ pah▒tabbo, dhamm▒ abhi˝˝▒ pari˝˝▒ pah▒tabb▒, manovi˝˝▒║aŻ abhi˝˝▒ pari˝˝▒ pah▒tabbaŻ, manosamphasso abhi˝˝▒ pari˝˝▒ pah▒tabbo, yampidaŻ manosamphassapaccay▒ uppajjati vedayitaŻ sukhaŻ v▒ dukkhaŻ v▒ adukkhamasukhaŻ v▒ tampi abhi˝˝▒ pari˝˝▒ pah▒tabbaŻ. AyaŻ kho, bhikkhave, sabbaŻ abhi˝˝▒ pari˝˝▒ pah▒n▒ya dhammoöti. TatiyaŻ.