3. żve║ikadukkhasuttaŻ

282. ôPa˝cim▒ni, bhikkhave, m▒tug▒massa ▒ve║ik▒ni dukkh▒ni, y▒ni m▒tug▒mo paccanubhoti, a˝˝atreva purisehi. Katam▒ni pa˝ca? Idha, bhikkhave m▒tug▒mo daharova sam▒no patikulaŻ gacchati, ˝▒takehi vin▒ hoti. IdaŻ, bhikkhave, m▒tug▒massa paÁhamaŻ ▒ve║ikaŻ dukkhaŻ, yaŻ m▒tug▒mo paccanubhoti, a˝˝atreva purisehi. Puna caparaŻ, bhikkhave, m▒tug▒mo utun▓ hoti. IdaŻ, bhikkhave, m▒tug▒massa dutiyaŻ ▒ve║ikaŻ dukkhaŻ, yaŻ m▒tug▒mo paccanubhoti, a˝˝atreva purisehi. Puna caparaŻ, bhikkhave, m▒tug▒mo gabbhin▓ hoti. IdaŻ, bhikkhave, m▒tug▒massa tatiyaŻ ▒ve║ikaŻ dukkhaŻ, yaŻ m▒tug▒mo paccanubhoti, a˝˝atreva purisehi. Puna caparaŻ, bhikkhave, m▒tug▒mo vij▒yati. IdaŻ, bhikkhave, m▒tug▒massa catutthaŻ ▒ve║ikaŻ dukkhaŻ, yaŻ m▒tug▒mo paccanubhoti, a˝˝atreva purisehi. Puna caparaŻ, bhikkhave, m▒tug▒mo purisassa p▒ricariyaŻ upeti. IdaŻ kho, bhikkhave, m▒tug▒massa pa˝camaŻ ▒ve║ikaŻ dukkhaŻ, yaŻ m▒tug▒mo paccanubhoti, a˝˝atreva purisehi. Im▒ni kho, bhikkhave, pa˝ca m▒tug▒massa ▒ve║ik▒ni dukkh▒ni, y▒ni m▒tug▒mo paccanubhoti, a˝˝atreva puriseh▓öti. TatiyaŻ.