7. PaÁhamasama║abr▒hma║asuttaŻ

275. ôTisso im▒, bhikkhave, vedan▒. Katam▒ tisso? Sukh▒ vedan▒, dukkh▒ vedan▒, adukkhamasukh▒ vedan▒. Ye hi keci, bhikkhave, sama║▒ v▒ br▒hma║▒ v▒ im▒saŻ tissannaŻ vedan▒naŻ samudaya˝ca attha¬gama˝ca ass▒da˝ca ▒d▓nava˝ca nissara║a˝ca yath▒bh│taŻ nappaj▒nanti. Na me te, bhikkhave, sama║▒ v▒ br▒hma║▒ v▒ sama║esu v▒ sama║asammat▒ br▒hma║esu v▒ br▒hma║asammat▒, na ca pana te ▒yasmanto s▒ma˝˝atthaŻ v▒ brahma˝˝atthaŻ v▒ diÁÁheva dhamme sayaŻ abhi˝˝▒ sacchikatv▒ upasampajja viharanti. Ye ca kho keci, bhikkhave, sama║▒ v▒ br▒hma║▒ v▒ im▒saŻ tissannaŻ vedan▒naŻ samudaya˝ca attha¬gama˝ca ass▒da˝ca ▒d▓navaŻ ca nissara║a˝ca yath▒bh│taŻ paj▒nanti. Te kho me, bhikkhave, sama║▒ v▒ br▒hma║▒ v▒ sama║esu ceva sama║asammat▒ br▒hma║esu ca br▒hma║asammat▒. Te ca pan▒yasmanto s▒ma˝˝attha˝ca brahma˝˝attha˝ca, diÁÁheva dhamme sayaŻ abhi˝˝▒ sacchikatv▒ upasampajja viharant▓öti. SattamaŻ.