8. Dutiya-up▒d▒paritassan▒suttaŻ

8. S▒vatthinid▒naŻ ôUp▒d▒paritassana˝ca vo, bhikkhave, desess▒mi anup▒d▒-aparitassana˝ca. TaŻ su║▒thaůpeů katha˝ca, bhikkhave, up▒d▒paritassan▒ hoti? Idha, bhikkhave, assutav▒ puthujjano r│paŻ ĹetaŻ mama, esohamasmi, eso me att▒ĺti samanupassati. Tassa taŻ r│paŻ vipari║amati a˝˝ath▒ hoti. Tassa r│pavipari║▒ma˝˝ath▒bh▒v▒ uppajjanti sokaparidevadukkhadomanassup▒y▒s▒. VedanaŻ etaŻ mamaůpeů sa˝˝aŻ etaŻ mamaů sa¬kh▒re etaŻ mamaů vi˝˝▒║aŻ ĹetaŻ mama, esohamasmi, eso me att▒ĺti samanupassati. Tassa taŻ vi˝˝▒║aŻ vipari║amati a˝˝ath▒ hoti. Tassa vi˝˝▒║avipari║▒ma˝˝ath▒bh▒v▒ uppajjanti sokaparidevadukkhadomanassup▒y▒s▒. EvaŻ kho, bhikkhave, up▒d▒paritassan▒ hoti.
ôKatha˝ca, bhikkhave, anup▒d▒-aparitassan▒ hoti? Idha bhikkhave, sutav▒ ariyas▒vako r│paŻ ĹnetaŻ mama, nesohamasmi, na meso att▒ĺti samanupassati. Tassa taŻ r│paŻ vipari║amati a˝˝ath▒ hoti. Tassa r│pavipari║▒ma˝˝ath▒bh▒v▒ nuppajjanti sokaparidevadukkhadomanassup▒y▒s▒. VedanaŻ netaŻ mamaů sa˝˝aŻ netaŻ mamaů sa¬kh▒re netaŻ mamaů vi˝˝▒║aŻ ĹnetaŻ mama, nesohamasmi, na meso att▒ĺti samanupassati. Tassa taŻ vi˝˝▒║aŻ vipari║amati a˝˝ath▒ hoti. Tassa vi˝˝▒║avipari║▒ma˝˝ath▒bh▒v▒ nuppajjanti sokaparidevadukkhadomanassup▒y▒s▒ EvaŻ kho, bhikkhave, anup▒d▒-aparitassan▒ hot▓öti. AÁÁhamaŻ.