Vi˝˝▒║av▒rava║║an▒

101. Tebh│makavip▒kaggaha║e k▒ra║aŻ heÁÁh▒ vuttameva. Sa¬kh▒ro yassa vi˝˝▒║ass▒ti ettha aÁÁhavidhopi k▒m▒vacarapu˝˝▒bhisa¬kh▒ro so╝asavidhassa k▒m▒vacaravip▒kavi˝˝▒║assa, pa˝cavidhopi r│p▒vacarapu˝˝▒bhisa¬kh▒ro pa˝cavidhassa r│p▒vacaravip▒kavi˝˝▒║assa, dv▒dasavidhopi apu˝˝▒bhisa¬kh▒ro sattavidhassa akusalavip▒kavi˝˝▒║assa, catubbidhopi ▒ne˝j▒bhisa¬k▒ro catubbidhassa ar│p▒vacaravip▒kavi˝˝▒║assa yath▒rahaŻ paÁisandhipavatt▓su kammapaccayena ceva upanissayapaccayena ca paccayo hoti. Ayamettha sa¬khepo, vitth▒ro pana visuddhimagge (visuddhi. 2.620) vuttanayena veditabbo.

Vi˝˝▒║av▒rava║║an▒ niÁÁhit▒.