Nirodhasaccaniddeso

134. “Katamañca, bhikkhave, dukkhanirodha½ [dukkhanirodho (sy±.)] ariyasacca½? Yo tass±yeva taºh±ya asesavir±ganirodho c±go paµinissaggo mutti an±layo.
“S± kho panes±, bhikkhave, taºh± kattha pah²yam±n± pah²yati, kattha nirujjham±n± nirujjhati? Ya½ loke piyar³pa½ s±tar³pa½, etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati.
“Kiñca loke piyar³pa½ s±tar³pa½? Cakkhu loke piyar³pa½ s±tar³pa½, etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati. Sota½ loke…pe… gh±na½ loke… jivh± loke… k±yo loke… mano loke piyar³pa½ s±tar³pa½, etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati.
“R³p± loke… sadd± loke… gandh± loke… ras± loke… phoµµhabb± loke… dhamm± loke piyar³pa½ s±tar³pa½, etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati.
“Cakkhuviññ±ºa½ loke… sotaviññ±ºa½ loke… gh±naviññ±ºa½ loke… jivh±viññ±ºa½ loke… k±yaviññ±ºa½ loke… manoviññ±ºa½ loke piyar³pa½ s±tar³pa½, etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati.
“Cakkhusamphasso loke… sotasamphasso loke… gh±nasamphasso loke… jivh±samphasso loke… k±yasamphasso loke… manosamphasso loke piyar³pa½ s±tar³pa½, etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati.
“Cakkhusamphassaj± vedan± loke… sotasamphassaj± vedan± loke… gh±nasamphassaj± vedan± loke… jivh±samphassaj± vedan± loke… k±yasamphassaj± vedan± loke… manosamphassaj± vedan± loke piyar³pa½ s±tar³pa½, etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati.
“R³pasaññ± loke… saddasaññ± loke… gandhasaññ± loke… rasasaññ± loke… phoµµhabbasaññ± loke… dhammasaññ± loke piyar³pa½ s±tar³pa½, etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati.
“R³pasañcetan± loke… saddasañcetan± loke… gandhasañcetan± loke… rasasañcetan± loke… phoµµhabbasañcetan± loke… dhammasañcetan± loke piyar³pa½ s±tar³pa½, etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati.
“R³pataºh± loke… saddataºh± loke… gandhataºh± loke… rasataºh± loke… phoµµhabbataºh± loke… dhammataºh± loke piyar³pa½ s±tar³pa½, etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati.
“R³pavitakko loke… saddavitakko loke… gandhavitakko loke… rasavitakko loke… phoµµhabbavitakko loke… dhammavitakko loke piyar³pa½ s±tar³pa½, etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati.
“R³pavic±ro loke… saddavic±ro loke… gandhavic±ro loke… rasavic±ro loke… phoµµhabbavic±ro loke… dhammavic±ro loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjh±m±n± nirujjhati. Ida½ vuccati, bhikkhave, dukkhanirodha½ ariyasacca½.