PumitthiliȘga

144. PumitthiliȘg± gha”a, ka”a, ya””hi, mu””hi, sindhu, reșuppabhutayo dvipada catuppada j±tiv±cino ca.
Yath±– gha”o, Čpaccaye-gha”Č. Eso ya””hi, es± ya””hicc±di.
Dvipadaj±tiv±cino yath±– khattiyo. Ÿpaccaye- khattiy±, samașo, Čmhi-samașČ-icc±di.
Catuppadaj±tiv±cino yath±– gajo, ±-gaj±, byaggho, Čmhi - byagghČ-icc±di.

PumanapuœsakaliȘga

145. PumanapuœsakaliȘg± dhamma, kamma, brahma, kusuma saȘgama, paduma, assama, vih±ra, sarČra, suvașșa, vașșa, kah±pașa, bhavana, bhuvana, yobbana, bhusana, ±sana, sayana, odana, ±k±sa, upav±sa, m±sa, divasa, rasa, thala, phala, ra””ha ambu, madhv±dayo.