4. A¹¹hasamavuttiniddesa-catutthapariccheda

107. Visame yadi s± sa,la,g± same,
bha,ttayato garuk± vu’pacitta½.
108. Bha,ttayato yadi g± dutamajjh±;
yadi punare’va bhavanti na, j± jy±.
109. Yadi sa,ttitaya½ garuyutta½,
vegavat² yadi bha,ttitay± g±.
110. To jo visame rato gar³ ce;
sm± jg± bhaddavir±ja mettha go ce.
111. Visame sa, j± sa,garu,yutt±;
ketumat² same bha,ra,na,g± go.
112. ¾khy±nak² t± visame ja, g± go; (indavajira)
ja,t± ja,g± go tu same’tha p±de. (Upendavajira)
113. Ja,t± ja,g± go visame same tu; (upendavajira)
t± jo ga,g± ce vipar²tapubb±. (Indavajira)
114. Sa,sa,to sa,la,g± visame same;
na,bha,bha,r± bhavate hariºaplut±.
115. Yadi na,na,ra,la,g± na,j± ja,r±,
yadi ca tad±’paravatta micchati.
116. Visama mupagat± na,n± ra,y± ce;
na,ja,ja,ra,g± samake ca pupphitagg±.

Dvaya½ mida½ vet±l²ya’ppabhedo.

117.yav±dik± mat² ra,j± ra,j± tva,
same same ja,r± ja,r± gar³ bhaveyyu½.

Iti vuttodaye chandasi a¹¹hasamavuttiniddeso n±ma

Catuttho paricchedo.