3. Samavuttiniddesa-tatiyapariccheda

46. Ty±’ ce tanumajjh±.

G±yatt².

47. Kum±ra lalit± jsg±.

Uºhik±.

48. Citrapad± yadi bh± g±.
49. Mo mo go go vijjumm±l±.
50. Bh± ta, la, g± m±ºavaka½.
51. Gl± sam±nik± ra,j± ca.
52. Pam±ºik± ja, r± la, g±.

Anuµµhubh±.

53. R± na,s± yadi halamukh².
54. Bhujaga susu saµ± n± mo.

Brahat².

55. Ms±jg± suddhavir±jita½ mata½.
56. Mn± yo go yadi paºavo khy±to.
57. Mbh± sa,gayutt± rummavat² s±.
58. Ñeyy± matt± ma, bha, sa, gayutt±.
59. Campakam±l± ce bha, ma, s± go [ida½ n±mantarañ±panatthameva puna vutta½ (µ².)].
60. Na, ra, ja, gehi s± manoram±.
61. Ubbh±saka½ ta½ ce to ma, r± lca.
62. To j± garun±’ya’mupaµµhit±.

Panti.

63. Ind±dik± t± vajir± ja, g± go.
64. Up±dik± s±’va ja,t± ja,g± go.
65. Anantaro’d²rita lakkhaº± ce, (upendavajira)
p±d± vimiss± upaj±tiyo t±; (indavajira)
eva½ kila’ññ±supi missit±su, (indavajira)
vadanti j±tisvida’ meva n±ma½. (Upendavajira)
66. Na, ja, ja, la, g± gadit± sumukh².
67. Dodhaka micchati ce bha,bha,bh± g±.
68. Veda,ssehi,dht± tgag±,s±lin² s±.
69. V±tomm² s±, yati s± mbh± ta, g± go.
70. Bh± ta, na, g± go’su, rasa sir² s±.
71. Ro na, r± iha rathoddhat± la, g±.
72. Sv±gate’ti ra, na, bh± garuk± dve.
73. Na,na,ra,lahu,gar³hi bhaddik±.

Tiµµhubh±.

74. Vadanti va½saµµhami’da½ ja, t± ja, r±.
75.indava½s± khalu yattha t± ja,r±.
76. Idha toµaka mambudhi,sehi mita½.
77. Dutavilambita m±ha na, bh± bha,r±.
78. Vasu yuga virat² n±,my±’ puµo’ya½.
79. Na, ya, sahit± ny±’ kusumavicitt±.
80. Bhujaªga’ppay±ta½ bhave veda, yehi.
81. Na, bha, ja, rehi bhavati’ppiya½vad±.
82. Vutt± sudh²hi lalit± ta, bh± ja, r±.
83. Pamitakkhar± sa, ja, sa,sehu’dit±.
84. Na,na,bha,ra,sahit±’bhihitu’jjal±.
85. Pañca’ssa’cchinn±, vessadev² ma,m± y±.
86. Bhavati hi t±marasa½ na, ja, j± yo.
87. ‘Kamal±’ti ñeyy± sa,ya,sehi yo ce.

Jagat².

88. Mn± jr± go, tidasayati’ppahassiº² s±.
89. Catu,ggahe,hi’ha rucir±, ja,bh± sja,g±.

Atijagat².

90. Na,na,ra,sa,lahu,g±,sarehi’par±jit±.
91. Na,na,bha,na,la,gi’ti,ppaharaºakalik±.
92. Vutt± vasantatilak± ta,bha,j± ja,g± go.

Sakkar².

93. Dvihata haya lahu ra’tha gi’ti sasikal±.
94. Vasu,haya,yati ri’ha,maºiguºanikaro.
95. Na,na,ma,ya,ya,yut±’ya½,m±lin² bhogi’s²hi.
96. Bhavati na,j±,bha,j± rasahit± pabhaddaka½.

Atisakkar².

97. Na,ja,bha,ja,r± sad± bhavati v±ºin² ga, yutt±.

Aµµhi.

98. Ya, m± no so bhalg±, rasa, haravir±m± sikharaº².
99. Rasa, yugi, sito, no so mr± sl±, gya’d± hariº² tad±.
100. Mandakkant±, ma,bha,na,ta,ta,g±, go yugu,tva,ssakehi.

Accaµµhi.

101. Mo to no yo y±, kusumitalat±, vellit±’ kkhu,tvi,s²hi.

Dhuti.

102. Rasu,tva,ssehi ym±, na,sa,ra,ra,gar³, meghavipphujjit± s±.
103. Akkassehi yati msa,j±sa,ta,ta,g±, sadd³lavikk²¼ita½.

Atidhuti.

104. Vutta m²disa½ tu n±mato ra,j± ra,j± ra,j± gar³,lah³ ca.

Kati.

105. Mr± bhn± yo yo’tra yena,tti,muni, yatiyut±, sandhar± kittit±’ya½.

Pakati.

106. O na,ra,n± ra,n± ca tha gar³ dasa,kka,viramañhi bhaddaka’mida½.

¾kati.

Iti vuttodaye chandasi samavuttiniddeso n±ma

Tatiyo paricchedo.