145. Sato saba bhe

Santasaddassa saba bhavati bhak±re. Sabbhi santehi. Niccatt± santebh²ti na hoti. Sato sassa santassa icc±di gacchantasama½.

150. Mahant±+rahant±na½ µ± v±

Simhi mahant±+rahant±na½ ntassa µ± v± hoti. Mah± maha½ mahanto, mahanto mahant±. Arah± araha½, arahanto arahant± icc±di gacchantasama½.
Asma si,

154. R±j±d²yuv±ditv±

R±j±d²hi yuv±d²hi ca parassa sissa ± hoti. Asm±,

156. Yona+m±no

R±j±d²hi yuv±d²hi ca yona+m±no v± hoti. Asm±no asm±. Bho asma asm±, asm±no asm±.