7. Yyodo v±+tipattiya½ ss± ssa½su sse ssatha ssa½ ssamh± ssatha ssi½sussasessavhessi½ ss±mhase.

Eyy±do visaye kriy±tipattiya½ ss±dayo honti. Vidhurapaccayopanip±tato k±raºavekallato v± kriy±tipatana+manipphatti kriy±tipatti. Ete ca ss±dayo s±matthiy± at²t±n±gatesveva honti, na vattam±ne, tatra kriy±tipatyasambhav±. Iñ±game ss±ssa v± rasse ca sace so paµhamavaye pabbajja½ alabhissa, arah± abhavissa bhavissa abhaviss± bhaviss± v±, te ca ta½ alabhissa½su, arahanto abhavissa½su bhavissa½su. “Eyy±th±”din± ssessa v± ak±re tva½ abhavissa bhavisse. Tumhe abhavissatha. Aha½ abhavissa½. Rasse maya½ abhavissamha bhavissamha abhavissamh± bhavissamh±. Paracchakke-so abhavissatha, abhavissi½su. Abhavissase, abhavissavhe. Abhavissi½, abhaviss±mhase.
Kamme-tena sukha½ anvabhavissa, anvabhavissa½su kyalopo. Anvabh³yissa anvabh³yiss± icc±di. Bh±ve-tena abh³yissa bh³yissa abh³yiss± bh³yiss±. Abh³yissatha bh³yissatha.
Eva½ taº¹ul±dis±dhana½ alabhissa, odana½ apacissa pacissa icc±di. Kamme-tena odano apacissa pacissa apaciss± paciss± apac²yissa pac²yissa apac²yiss± pac²yiss± apaccissa paccissa apacciss± pacciss± icc±di.
So agacchissa gacchissa agacchiss± gacchiss± icc±di. Cch±des±+bh±ve agamissa gamissa agamiss± gamiss± icc±di. Kamme-agacchissa gacchissa agacch²yissa icc±di. Agamissa gamissa agam²yissa icc±di. Tath± aghammissa icc±di. (Kriy±tipattipaccayanayo).