34. Upam±+sa½hita+sahita+saññata+saha+sapha+v±ma+lakkhaº±dit³+rut³ti

Ðrusaddato itthiya+m³ hoti. Karabho viya ³ru yass± s± karabhor³, sa½hito ³ru ass±ti sa½hitor³, eva½ sahitor³, saññator³, sahor³, saphor³, v±mor³, lakkhaºor³. Ðti yogavibh±g± brahmabandh³.

35. Yuv±ti

Yuvasaddatoti hoti+tthiya½. Yuvati.

36. Ntant³na½ v²mhi to v±ti

V²mhi ntant³na½ to v± hoti. Gacchat² gacchant², s²lavata s²lavant².

37. Bhavato bhototi

V²mhi bhavato bhot±deso v± hoti. Bhot² bhavant².