Namo tassa bhagavato arahato samm▒sambuddhassa.

Kacc▒yanaby▒kara║aŻ

1. Sandhi

1, 1. Attho akkharasa˝˝▒to.
2, 2. Akkhar▒p▒dayo ekacatt▒lisaŻ.
3, 3 Tatthodant▒ sar▒ aÁÁha.
4, 4. Lahumatt▒ tayo rass▒.
5, 5. A˝˝e d▓gh▒.
6, 8. Ses▒ bya˝jan▒.
7, 9. Vagg▒ pa˝capa˝caso mant▒.
8, 10. AŻiti niggahitaŻ.
9, 11. Parasama˝˝▒ payoge.
10, 12. PubbamadhoÁhitamassaraŻ sarena viyojaye.
11, 14. Naye paraŻ yutte.

Iti sandhikappe paÁhamo ka║╣o.

12, 13. Sar▒ sare lopaŻ.
13, 15. V▒ paro asar│po.
14, 16. Kvac▒sava║║aŻ lutte.
15, 17. D▓ghaŻ.
16, 18. Pubbo ca.
17, 19. Yamedantass▒deso.
18, 20. Vamodudant▒naŻ.
19. 22. Sabbo caŻ ti.
20, 27. Do dhassa ca.
21, 22. Iva║║o yaŻ nav▒.
22, 28. Ev▒dissa ri pubbo ca rasso.

Iti sandhikappe dutiyo ka║╣o.

23, 36. Sar▒ pakati bya˝jane.
24, 35. Sare kvaci.
25, 37. D▓ghaŻ.
26, 38. RassaŻ.
27, 39. Lopa˝ca tatr▒k▒ro.
28, 40. Para dvebh▒vo Áh▒ne.
29, 42. Vagge ghos▒ghos▒naŻ tatiyapaÁham▒.

Iti sandhikappe tatiyo ka║╣o.

30, 58. AŻ bya˝jane niggahitaŻ.
31. 49. VaggantaŻ v▒ vagge.
32, 50. Ehe ˝aŻ.
33. 51. Sa ye ca.
34, 52. Mad▒ sare.
35, 34. Ya va ma da na ta ra l▒ c▒gam▒.
36, 47. Kvaci o bya˝jane.
37, 57. Niggahita˝ca.
38, 53. Kvaci lopaŻ.
39, 54. Bya˝jane ca.
40, 55. Paro v▒ saro.
41, 56. Bya˝jano ca visa˝˝ogo.

Iti sandhikappe catuttho ka║╣o.

42, 32. Gosare puthass▒gamo kvaci.
43, 33. P▒ssa canto rasso.
44, 24 Abbho abhi.
45, 25. Ajjho adhi.
46, 26. Te na v▒ iva║║e.
47, 23. Atissa cantassa.
48, 43. Kvaci paÁi patissa.
49, 44. Puthassu bya˝jane.
50, 45. O avassa.
51, 59. AnupadiÁÁh▒naŻ vuttayogato.

Iti sandhikappe pa˝camo ka║╣o.

SandhisuttaŻ niÁÁhitaŻ.