(5) Pañcamo kaº¹o (kh±di)

1. Tijam±nehi khas± kham±v²ma½s±su.
2. Kit± tikicch±sa½sayesu cho.
3. Nind±ya½ gupabadh± bassa bhoca.
4. Tu½sm± lopo cicch±ya½ te.
5. ¿yo kamm±.
6. Upam±-n±c±re.
7. ¾dh±r±.
8. Kattut±-yo.
9. Cyatthe.
10. Sadd±d²ni karoti.
11. Namotvasso.
12. Dh±tvatthe n±masmi.
13. Sacc±d²h±pi.
14. Kriyatth±.
15. Cur±dito ºi.
16. Payojakaby±p±re k±pi ca.
17. Kyo bh±vakammesvaparokkhesu m±nantaty±d²su.
18. Kattari lo.
19. Ma½ ca rudh±d²na½.
20. ðiº±py±p²hi v±.
21. Div±d²hi yaka.
22. Tud±d²hi ko.
23. Jy±d²hikn±.
24. Ky±d²hi kº±.
25. Sv±d²hi kºo.
26. Tan±ditvo.
27. Bh±vakammesu tabb±n²y±.
28. Ghyaºa.
29. ¾sse ca.
30. Vad±d²hi yo.
41. Bhuj±nne. (Gaºa)
31. Kicca ghacca bhacca bhabba leyy±.
42. Saññ±ya½ bhar±. (Gaºa)
32. Guh±d²hi yaka.
33. Kattari ltuºak±.
34. ¾v².
35. ¾si½s±ya-mako.
36. Kar± ºano.
37. H±to v²hik±lesu.
38. Vid± k³.
39. Vito ñ±to.
40. Kamm±
41. Kva caºa.
42. Gam± r³.
43. Sam±naññabhavantay±dit³pam±n± dis± kammer²rikkh±k±.
44. Bh±vak±rake svaghaºaghak±.
45. D±dh±tvi.
46. Vam±d²hyathu.
47. Kvi.
48. Ano.
49. Itthiyamaºa tti ka yakay± ca.
50. J±h±hi ni.
51. Kar± ririyo.
52. I ki t² sar³pe.
53. S²l±-bhikkhaññ±-vassakesu º².
54. Th±vari-ttara, bhaªgura, bhidura, bh±sura, bhassar±.
55. Kattari bh³te ktvantutt±v².
56. Kto bh±vakammesu.
57. Kattari c±rambhe.
58. Ýh±-sa, vasa, silisa, s², ruha, jara, jan²hi.
59. Gamanatth± kammak±dh±re ca.
60. ¾h±ratth±
61. Tu½ t±ye tave bh±ve bhavissati kriy±ya½ tadatth±ya½.
62. Paµisedhe-la½khal³na½, tunaktv±na, ktv± v±.
63. Pubbe-kakattuk±na½.
64. Nto kattari vattam±ne.
65. M±no.
66. Bh±vakammesu.
67. Te ssapubb±-n±gate.
68. ðv±dayo.
69. Khachas±namekassarodi dve.
70. Parokkh±yañca.
71. ¾dism± sar±.
72. Na puna.
73. Yathiµµha½ sy±dino.
74. Rasso pubbassa.
75. Lopo-n±dibyañjanassa.
76. Khachasesvassi.
77. Gupissussa.
78. Catuttha dutiy±na½ tatiyapaµham±.
79. Kavaggah±na½ cavaggaj±.
80. M±nassa v² parassa ca ma½.
81. Kitass±-sa½saye ti v±.
82. Yuvaºº±name o paccaye.
83. Lahussup±ntassa.
84. Ass± º±nubandhe.
85. Na te k±nubandhan±gamesu.
86. V± kvaci.
87. Aññatr± pi.
88. Pye siss±.
89. E-onamayav± sare.
90. ¾y±v± º±nubandhe.
91. ¾ss± º±pimhi yuka.
92. Pad±d²na½ kvaci.
93. Ma½ v± rudh±d²na½.
94. Kvimhi lopo-nta byañjanassa.
95. Parar³pamayak±re byañjane.
96. Man±na½ niggah²ta½.
97. Na br³sso.
98. Kag± caj±na½ gh±nubandhe.
99. Hanassa gh±to º±nubandhe.
100. Kvimhi gho paripacc±samohi.
101. Parassa gha½se.
102. Jihar±na½ g².
103. Dh±ssa ho.
104. ðimhi d²gho dusassa.
105. Guhissa sare.
106. Muhabah±nañca te k±nubandhe tve.
107. Vahassussa.
108. Dh±ssa hi.
109. Gam±dir±na½ lopo-ntassa.
110. Vac±d²na½ vassuµa v±.
111. Assu.
112. Vaddhassa v±.
113. Yajassa yassa µiy².
114. Ýh±ssi.
115. G±p±nam².
116. Janiss±.
117. S±sassa sisa v±.
118. Karass± tave.
119. Tu½tunatabbesu v±.
120. ѱssa ne j±.
121. Sak±p±na½ kuºak³ ºe.
122. Nito cissa cho.
123. Jarasad±nam²ma v±.
124. Disassa passa dassa dasa da dakkh±.
125. Sam±n± ro r²rikkhakesu.
126. Dahassa dassa ¹o.
127. Anaghaºasv±par²hi ¼o.
128. Aty±dintesvatthissa bh³.
129. A-±ssa-±d²su.
130. Ntam±n±ntiyiyu½ sv±dilopo.
131. P±dito µh±ssa v± µhaho kvaci.
132. D±ssi yaªa.
133. Karotissa kho.
134. Pur± sm±.
135. Nito kamassa.
136. Yuvaºº±namiyaªuvaªa sare.
137. Aññ±diss±ss² kye.
138. Tanass± v±.
139. D²gho sarassa.
140. S±-nantarassa tassa µho.
141. Kasassima ca v±.
142. Dhastotrast±.
143. Pucch±dito.
144. S±sa vasa, sa½sa, sas± tho.
145. Dho dhahabhehi.
146. Dah± ¹ho.
147. Bahassuma ca.
148. Ruh±d²hi ho ¼a ca.
149. Muh± v±.
150. Bhid±dito no ktaktavant³na½.
151. D±tvinno.
152. Kir±d²hi ºo.
153. Tar±d²hi riººo.
154. Go bhanj±d²hi.
155. Sus± kho.
156. Pac± ko.
157. Muc± v±.
158. Lopo va¹¹h± ktissa.
159. Kvissa.
160. ðiº±p²na½ tesu.
161. Kvaci vikaraº±na½.
162. M±nassa massa.
163. Ñi lasse.
164. Pyo v± tv±ssa sam±se.
165. Tu½y±n±.
166. Han± racco.
167. S±s±dhikar± ca ca ricc±.
168. Ito cco.
169. Dis± v±nav±sa ca.
170. Ñi byañjanassa.
171. R± nassa ºo.
172. Na ntam±naty±d²na½.
173. Gamayamis±sadis±na½ v± cchaªa.
174. Jaramar±nam²yaªa.
175. Ýh±p±na½ tiµµha piv±.
176. Gamavadad±na½ ghamma vajja dajj±.
177. Karassa sossa kubba kuru kayir±.
178. Gahassa gheppo.
179. ðo niggah²tassa.

Iti moggall±ne by±karaºe kh±dikaº¹o pañcamo.