Namo tassa bhagavato arahato samm±sambuddhassa.

Kamal±ñjali

1. Kamal±sana kamal±pati pamath±dhipa vajir±,
yudhad±nava manujoraga bhujag±sana patina½;
makuµ±hita manid²dhiti bhamar±vali bhajita½,
paºam±’maha½ anagha½ muni caraº±mala kamala½.
2. Kamal±laya sadi’saªkita kalamaªgala rucira½,
jutirañjita½ abhinijjita subhakañcana nalina½;
janit± cira samaye nija pitu bh³pati namita½,
paºam±’maha½ anagha½ muni caraº±mala kamala½.
3. Saraº±gata rajan²pati dinasekhara namita½,
bhajit±khila janap±vana½ abhikaªkhita sukhada½;
vasudh±tala sayamuggata saras²ruha mahita½,
paºam±’maha½ anagha½ muni caraº±mala kamala½.
4. Dirad±sana tarupantika ghaµit±sana½ abhaya½,
vijay±sana samadhiµµhita caturaªgika viriya½;
dharam±naka suriyehani vijitantaka dhajini½,
paºam±’maha½ abhip±tita namuciddhaja vibhava½.
5. Sadayodita piyabh±rati vijitantaka samara½,
dasap±rami balakampita sadhar±dhara dharani½;
girimekhala varav±rana siras±nata caraºa½,
paºam±’maha½ abhinandita sanar±mara bhuvana½.
6. Nikhil±sava vigamen’ativimal²kata hadaya½,
tadanantara vidit±khila matigocara visaya½;
visay²kata bhuvanattaya½ atilokiya carita½,
paºam±’maha½ apar±jita½ araha½ muni½ asama½.
7. Mudubh±rati madhup±sita nalinopama vadana½,
rucir±yata nalin²dala nibha locana yugala½;
udayodita ravimaº¹ala jalit±mala niµila½,
paºam±’maha akutobhaya½ anagha½ muni pamukha½.
8. Asitambuda rucikuñcita mudu kuntala lalita½,
bhuvanodara vitat±mita jutisañcaya jalita½;
madamodita diradopama gativibbhama rucira½,
paºam±’maha½ amatandada munipuªgava½ asama½.
9. Karuº±rasa paribh±vita savaº±mata vacana½,
virud±vali sataghosita yasap³rita bhuvana½;
sumanohara varalakkhaºa sirisañcaya sadana½,
paºam±’maha½ udit±mala sasimaº¹ala vadana½.
10. Vinay±raha janam±nasa kumud±kara sasina½,
tasin±paga parisosana satad²dhiti tulita½;
taman±sava munisevita½ apalokita sukhada½,
paºam±’maha½ aniketana½ akhil±gati vigata½.
11. Sahit±khila bhayabherava½ abhay±gata sarana½,
ajar±mara sukhad±yaka½ anir±kata karuºa½;
tamup±saka janasevita supatiµµhita caraºa½,
paºam±’maha½ ahit±paha½ anaghuttama caraºa½.
12. Karuº±mata rasapurita v²mal±khila hadaya½,
vihit±mita janat±hita½ anukampita bhuvana½;
bhuvane suta½ avan²pati sata sevita caraºa½,
paºam±’maha½ anagha½ muni½ aghan±sana catura½.
13. Arat²rati parip²lita yatim±nasa damana½,
nijas±sana viniv±rita puthutitthiya samaºa½;
parav±dika janat±kata paribh±sita khamana½,
paºam±’maha½ atidevata vara gotama samaºa½.
14. Saraº±gata bhayan±sana vajir±laya paºibha½,
bhavas±gara patit±mita janat±rana nirata½;
siras±vaha½ amalañjali puµapaªkaja makula½,
paºam±’maha½ akhilal±ya vigata½ muni½ atula½.
15. Vimal²kata janam±nasa vigat±sava bhagava½,
bhavap±raga vibhav±mata sukhad±yaka satata½;
param±dara garug±rava vinata½ jina payata½,
padapaªkaja rajas± mama samalaªkuru sirasa½.
16. Pavan±hata dumapallava½ iva n±rata capala½,
bhaval±lasa malin²kata½ ajitindriya nivaha½;
cira sañcita durit±hata½ aniv±rita timisa½,
vimal²kuru karuº±bhara sutara½ mama hadaya½.
17. Adaye daya½ anaye naya½ api yo guºa½ aguºe,
ahite hita½ akaro kvacida api kenaci nakata½;
sadaye jina sunaye guºasadane tayi nitara½,
suhite hitacariten’agha ramate mama hadaya½.
18. Bhavasaªkaµa patitenapi bhavat± cira carita½,
visame sama caraºa½ khalu dasap±rami bharaºa½;
sarato’hani sarato nisi supinenapi satata½,
ramate jina sumate tvayi sadaya½ mama hadaya½.
19. Atiduddada½ adad² bhava½ atidukkara½ akar²;
atidukkhama½ akham² vata karuº±nidhi’rasamo,
iti te guºa½ anagha½ muni sarato mama hadaya½,
ramate’hani ramate nisi ramate tvayi satata½.
20. Atiduccara½ acar² bhava½ atiduddama½ adam²,
atiduddaya½ aday² vata saday±para hadayo;
iti te guºa½ anagha½ muni sarato mama hadaya½,
ramate’hani ramate nisi ramate tvayi satata½.
21. Atiduggama½ agam² bhava½ atidujjaya½ ajay²,
atidussaha½ asah² vata samupekkhita manaso;
iti te guºa½ anagha½ muni sarato mama hadaya½,
ramate’hani ramate nisi ramate tvayi satata½.
22. Atid±runa palay±nala sadis±nala jalite,
niraye vinipatito cira½ aghat±pita manaso;
na sari½ sakida api te pita bhajitu½ padanalina½,
khama gotama naras±rathi tamida½ mama khalita½.
23. Tiriyaggata-gatiya½ cira½ anavaµµhita carito,
atiniµµhura vadhatajjita bhayakampita hadayo;
na sari½ sakidapi te pita bhajitu½ padanalina½,
khama gotama purisuttama tamida½ mama khalita½.
24. Paridevana nirato cira½ atha pettiya visaye,
sujighacchita supip±sita parisosita jaµhare;
na sari½ sakidapi te pita bhajitu½ padanalina½,
khama gotama dipaduttama tamida½ mama khalita½.
25. Vivaso bhusa½ aghad³sita manas±sura visaye,
janito ghanatimire cira½ atidukkhita hadayo;
na sari½ sakidapi te pita bhajitu½ padanalina½,
khama gotama vasisattama tamida½ mama khalita½.
26. Manas± cira vihita½ sara½ atikibbisa carita½,
samathenatha suvir±jiya ta½ asaññita½ upago;
na sari½ sakida api te pita bhajitu½ pada nalina½,
khama gotama vasipuªgava tamida½ mama khalita½.
27. Vijigucchiya durita½ nija vapus± kata½ amita½,
tanu vajjita½ upago bhava½ iha bh±vita samatho;
na sari½ sakidapi te pita bhajitu½ padanalina½,
khama gotama yatikuñjara tamida½ mama khalita½.
28. Ratanattaya rahite bhusa bahul²kata durite,
janito paravisaye budhajana nindiya carite;
na sari½ sakidapi te pita bhajitu½ padanalina½,
khama gotama karuº±nidhi tamida½ mama khalita½.
29. Janito yadi manujesupi vikalindriya nivaho,
tanun± karacaraº±dihi vikaten’iha dukhito;
na sari½ sakidapi te pita bhajitu½ padanalina½,
khama gotama matis±gara tamida½ mama khalita½.
30. Vidhin±hita matibh±vana rahito tamapihito,
visadesupi kusal±disu tathadassana vimukho;
na sari½ sakidapi te pita bhajitu½ padanalina½,
khama gotama narakesari tamida½ mama khalita½.
31. Sucirenapi bhuvi dullabha½ asama½ khaºa½ alabha½,
sanar±mara janat±hita sukhada½ muni janana½;
na sari½ sakidapi te pita bhajitu½ padanalina½,
khama gotama vadata½vara tamida½ mama khalita½.
32. Nisit±yudha vadhasajjita kha¼aniddaya hadayo,
parahi½sana ruci bhi½sana yamasodara sadiso;
na sari½ sakidapi te pita bhajitu½ padanalina½,
khama gotama munisattama tamida½ mama khalita½.
33. Parasantaka haraºe katamati bañcana bahulo,
gharasandhika paripanthika sahas±kati nirato;
na sari½ sakidapi te pita bhajitu½ padanalina½,
khama gotama munipuªgava tamida½ mama khalita½.
34. Navayobbana madagabbita parimucchita hadayo,
sucisajjana vijigucchiya parad±rika nirato;
na sari½ sakidapi te pita bhajitu½ padanalina½,
khama gotama karuº±bhara tamida½ mama khalita½.
35. Madir±savarata n±garajana santata bhajito,
garug±rava hirid³rita tiriyaggata carito;
na sari½ sakidapi te pita bhajitu½ padanalina½,
khama gotama vihat±sava tamida½ mama khalita½.
36. Sapit±maha papit±maha nicita½ dhana½ amita½,
pitusañcitamapi n±siya kitavo hatavibhavo;
na sari½ sakidapi te pita bhajitu½ padanalina½,
khama gotama vijitantaka tamida½ mama khalita½.
37. Vitath±lika vacano parapiyasuññata karaºo,
pharusa½ bhaºa½ atinipphala bahubh±sana nipuºo;
na sari½ sakidapi te pita bhajitu½ padanalina½,
khama gotama bhuvanesuta tamida½ mama khalita½.
38. Parasampada½ abhijh±yana nirantara dukhito,
nabhirajjhana paramo kvaci phaladassana rahito;
na sari½ sakidapi te pita bhajitu½ padanalina½,
khama gotama guºas±gara tamida½ mama khalita½.
39. Bhavato bhava½ apar±para½ ayat±cira½ iti me,
vapus± atha vacas±pi ca manas± kata½ amita½;
khama gotama durit±paha durita½ bahuvihita½,
dada me sivapada½ accuta½ amata½ bhavavigata½.
40. Timir±vuta kuºap±kula vijigucchiya pavane,
janik±suci jaµhare bahu kimisantati sadane;
asayi½ bhavagahaºe cara½ aha½ appaµisaraºe,
sarana½ bhava bhagava½ mama bhavan²radhi taraºe.
41. Bahi nikkhama½ asaki½ bhagatiriya½ patha patito,
agadaªkara kata sallaka satakhaºdita karaºo;
amari½ bhavagahaºe cara½ aha½ appaµisaraºe,
saraºa½ bhava bhagava½ mama bhavan²radhi tarane.
42. Patito bahi ratipillaka tanur±maya mathito,
vaditu½ kimu viditumpi ca na saha½ matirahito;
amari½ bhavagahaºe cara½ aha½ apphµisaraºe,
saraºa½ bhava bhagava½ mama bhavan²radhi taraºe.
43. Janito yadi sukhito janadayito piyajanako,
puthuko bahuvidha-k²lananirato gadagahito;
amari½ bhavagahaºe cara½ aha½ appaµisaraºe,
saraºa½ bhava bhagava½ mama bhavan²radhi taraºe.
44. Tarunopi hi gharabandhana gathitomita vibhavo,
sahas± gadagahito piyabhariy±suta viyuto;
amari½ bhavagahaºe cara½ aha½ appaµisaraºe,
saraºa½ bhava bhagava½ mama bhavan²radhi taraºe.
45. Ajara½ tanu½ abhimaññiya navayobbana vasiko,
jaras± parimathito para½ ananuµµhita kusalo;
amari½ bhavagahaºe cara½ aha½ appaµisaraºe,
saraºa½ bhava bhagava½ mama bhavan²radhi taraºe.
46. Nirujo dhuva½ aruja½ tanu½ abhimaññiya samado,
kusal±saya vimukho bhusa½ avaso gadanihato;
amari½ bhavagahaºe cara½ aha½ appaµisaraºe,
saraºa½ bhava bhagava½ mama bhavan²radhi taraºe.
47. Pavicintiya sakaj²vita½ amara½ dhuva½ anigha½,
iti j²vitamadagabbita matirujjhita kusalo;
amari½ bhavagahaºe cara½ aha½ appaµisaraºe,
saraºa½ bhava bhagava½ mama bhavan²radhi taraºe.
48. Parahi½sana dhanamosana parad±rika nirato,
dharan²pati gahito bahu vadhabandhana nihato;
amari½ bhavagahaºe cara½ aha½ appaµisaraºe,
saraºa½ bhava bhagava½ mama bhavan²radhi taraºe.
49. Narakodaka patito giritarumatthaka galito,
migav±¼aka gahito visadhara j±tihi ¹asito;
amari½ bhavagahaºe cara½ aha½ appaµisaraºe,
saraºa½ bhava bhagava½ mama bhavan²radhi taraºe.
50. Abhic±raka vidhikopita nisic±raka gahito,
savisodana sahas±dana pabhut²hi ca khalito;
amari½ bhavagahaºe cara½ aha½ appaµisaraºe,
saraºa½ bhava bhagava½ mama bhavan²radhi taraºe.
51. Sayamevaca sajanopari kupito mativiyuto,
savis±dana galakantana pabhut±mita khalito;
amari½ bhavagahaºe cara½ aha½ appaµisaraºe,
saraºa½ bhava bhagava½ mama bhavan²radhi taraºe.
52. Pitup³jana nirat±saya sukhito pitudayito,
maraºenaca pituno bhusa½ anusocana nirato;
parudi½ cira½ atidussaha kasire bhavagahaºe,
saraºa½ bhava bhagava½ mama bhavan²radhi taraºe.
53. Samupaµµhiya janika½ nija½ abhiv±dana paramo,
maraºenaca janik±yanusarit± guºamahima½;
parudi½ cira½ atidussaha kasire bhavagahaºe,
saraºa½ bhava bhagava½ mama bhavan²radhi taraºe.
54. Gurudevata patim±nana paramo piyasuvaco,
samup±sitacaraºo gurumaraºenatidukhito;
parudi½ cira½ atidussaha kasire bhavagahaºe,
saraºa½ bhava bhagava½ mama bhavan²radhi taraºe.
55. Gharamedhita½ upagomitavibhavo ratibahulo,
maraºe piyabhariy±sutaduhit³n’atikaruºa½;
parudi½ cira½ atidussaha kasire bhavagahaºe,
saraºa½ bhava bhagava½ mama bhavan²radhi taraºe.
56. Piyapubbaja sahaj±nuja bhagiºidvaya maraºe,
nija bandhava-sakha-sissaka maraºe pyatikaruºa½;
parudi½ cira½ atidussaha kasire bhavagahaºe,
saraºa½ bhava bhagava½ mama bhavan²radhi taraºe.
57. Jagat²pati gahaº± ripujanatakkara haraº±,
saritodaka vahaº± puthujalit±nala dahaº±;
parudi½ hatavibhavo ciramiha duggatigahaºe,
saraºa½ bhava bhagava½ mama bhavan²radhi taraºe.
58. Atiduggama visam±kula bhavasaªkaµa patite,
byasana½ ciramiti dussaha½ anubh³yapi vimita½;
na jahe sukhalavavañcitahadayo bhavatasina½,
tamap±kuru karuº±nidhi tasina½ mama kasiºa½.
59. Janan±vadhi maraºa½ viya maraº±vadhi janana½,
ubhayenapi bhayamevahi bhavato mama niyata½;
sivamevaca janan±vadhi maraº±vadhi rahita½,
dada me siva½ amatandada ta½ an±sava bhagava½.
60. Ciradikkhitamapi me mana½ aniv±rita tasina½,
bhavato bhava ratip²lita½ ahaho kalighaµita½!
Tamato pita bhayato mamamava me bhava saraºa½,
bhagava½ paµisaraºa½ mama bhavan²radhi taraºa½.