Paµilomayamakag±th±

99. Lok±y±tatay± k±lo visesa˝ na na sa˝sevi,
visesa˝ na na sa˝sevi lok± y±tatay± k±lo.
100. R±jar±jayasopetavisesa˝ racita˝ may±,
y±mata˝ cirasa˝sevitapeso yajar±jar±;