Aby±pet±dyantayamakag±th±

98. Raveraverorabhim±rabherave,
raveraveriva bherave rave;
rave rave s³ditag±rave rave,
raveravedesi jinorave rave.