P±daby±samah±yamakag±th±

97. Sak±mad±t± vinay±manatagł,
sak±mad±t± vinay±manantagł;
sak±mad±t± vinay±manantagł,
sak±mad±t± vinay±manantagł.