Tip±daby±sayamakag±th±

96. Tath±gataccheramahosi tassa,
tath± him±ropitad±hasanti½;
tath± hi m±ro pi tad±ha santi½,
tath± hi m±ropi tad± hasanti½.