V±sam±lin²kya

.Namo tassa bhagavato arahato samm±sambuddhassa.

1. Vu¹¹hopi jin±na½, buddhosi vij±na½;
pubboditi m±ha½, kubbomi vim±na½.
(Tanumajjh±g±th±)
2. Mah±samatak³la½, nar±pavarap³ja½;
jah± abhayap³ra½, nam± kanakar³pa½.
(Kum±ralalit±g±th±)
3. Nar±sabhasubuddha½ paj±matanurutta½;
day±karamudutta½, nam±ma ha usukka½.
(Kum±ralalit±g±th±)
4. Hita½ vahasus²lo, pamodati sukhatte;
name tamapabuddha½, jina½ gatasukhanta½.
(Kum±ralalit±g±th±)
5. Bandhu ca santakileso, yo pitavaººapabh±so;
gotamagottasuññato, tassa namo naras²ho.
(Citrapad±g±th±)
6. Buddha½ suddha½ lokes²ta½, ukka½ yutta½ yoge *ha½;
vant±t²ta½ oghe s²da½, vand±p²ha½ sokeh²ha½.
(Vijjumm±l±g±th±)
7. Bhogavat² yopakham², s²taday± lokasakh±;
dh±tutaye kitti sa ve, d±tu jaye-tassa ca me.
(M±ºavakag±th±)
8. M±nito lukho rutotha, sannibho subho sukho ca;
j±nito dharo namo ca, tassa yo thuto guºova.
(Sam±nik±g±th±)
9. Jaya½ dhaja½ paj±puge, µhita½ lila½ mah±sukhe;
subha½ phuµa½ pabha½ name, hita½ sukha½ dad±tu me.
(Pam±ºik±g±th±)
10. Puººapuññajanitasubha½, j±tiñ±tithutiyaguºa½;
bhedaveravimalajina½, ñ±ºap±dacaraºa-maha½.
(Halamukh²g±th±)
11. Sati mati suci yo-bh±so, thuti muni sukhito k±yo;
manujapumasuto n±tho, jayavara mu-sabho d±to.
(Bhujagasusug±th±)
12. Yo buddho pavaro lilo puge,
lokutto abhayo µhito sukhe;
uttiººa½ nisabha½ hita½ vahe,
moninda½ vimala½ jina½ name.
(Suddhavir±jitag±th±)
13. Devinda½ varagaºatherinda½,
niµµh±na½ bhavajananibb±na½;
niddosa½ raºarajanipphoµa½,
vande-ha½ subhamukhasoººema½.
(Paºavag±th±)
14. Gotamagotte ketuva ñ±ta½,
lokajakhette meruva j±ta½;
thandilajeµµhe bheditam±ra½,
paº¹itamajjhe medhiva bh±ºa½;
mantiya vande sevitan±tha½.
(Rummavat²g±th±)
15. Buddho sukko amitaguº²so,
yutto mutto sasiva tim²to;
khe yo tejo tapasiva akko,
phelo theto tava namak±ro.
(Matt±g±th±)
16. Yo jitam±re ve aji sabba½,
tho mitas±re he-dhitapatta½;
sa½sitapuººo so nami tassa,
paº¹itaphullo so matikassa.
(Campakam±l±g±th±)
17. Kanakar³pa m³pameyyaka½,
pavaras³ra p³jasevata½;
kamalabh³ma dh³radesaka½,
naramar³pa r³ name ta-ha½.
(Manoram±g±th±)
18. Deve gate dvev±r± gam±si,
sele cale ye ñ±t± pac±yi;
uddha½ tale tev±sa½ ak±si,
buddha½ mate es±ha½ nam±mi.
(Ubbh±sakantag±th±)
19. Ukke sunuta½ puthukañca thera½,
vutte sukhuma½ ujuka½ tatheta½;
dibbe paµima½ kiriya½ vadeta½,
iddhe mahita½ kathita½ nameha½.
(Upaµµhitag±th±)
20. Dibbassa p³re pavarehi gutto,
Siddhattha bh³te nagarehi vuµµho.
Saªkassa p³re ma-gaºehi buddho,
Aññattha p³je paname ni kubbo.
(Indavajir±g±th±)
21. Subha½ thuta½ yo rajata½ balattha½,
yuga½ huta½ so kanaka½ kamattha½;
cita½ µhita½ lohitaka½ man±pa½,
lila½ ita½ soraci ta½ nam±ha½.
(Upendavajir±g±th±)
22. Pinita½ viºa½ sakhila½ yaji ta½,
susukha½ dhuja½ biluva½ niyuta½;
µhapiya½ sima½ thunuta½ puthula½,
nami ha½ khiºa½ sukhuma½ muduka½.
(Sumukh²g±th±)
23. Sogati bodhayi½ g±hiya patta½,
otari sonami j±nita attha½;
bh³pati p³jayi s±kiya va½sa½,
s³jadhi ³padhi bh±sita dhamma½.
(Dodhakag±th±)
24. Catt±ro-me y±cite so pavutthe,
laddh± bhoge k±mite oghamutte;
katt± tose-ta½ name colayutte,
tatth±-loke ta½pate kho padukke.
(S±lin²g±th±)
25. Satt±-loko sarito yo dhajukka½,
tatth±-gopo raciyo-noja-muddha½;
bhadd±-soko-pacito-bho pabuddha½,
saddh±yogo bhaji so-ho-namucca½.
(V±tomp²g±th±)
26. ѱtamar³na½ upari µhit±na½,
v±lapas³ka½ huvati jin±na½;
devasuy±mo jinamiti ñ±to,
tena sukh±-bho vinami id± so.
(Sir²g±th±)
27. Puººakena kusumena sevata½,
kuñjareva thunutena khe gata½;
sundarena nami tena me jaya½,
puññatejakari-dhesa ve dada½.
(Rathoddhat±g±th±)
28. M±tu ±yu khiºu-ke iha pubbe,
t±su s±dhu visute-disakucce;
v±ta t±la khaciteni-dha soººe,
“t±ta t±ta” yaji te-tisa vande.
(Sv±gatag±th±)
29. Upari kamalayoni sobhita½,
juhati dhavalajoti-dosita½;
sukari ya-matabodhi-mocita½,
sunami caraºaloki-dho-rima½.
(Bhaddik±g±th±)
30. Vane jino yo vinaya½ supekkhi-ma½,
mate µhito-bho dijaka½ dubajjita½;
aghe-nidho khobhi-tara½ mune-cchi-da½,
name-bhito bodhimaha½ lukha-jjhita½.
(Va½saµµhag±th±)
31. Yo j±ti-dom±n²-mup±si lambi ta½,
kodhehi lokehi dubh±si paº¹ita½;
p³repi m³lepi pah±si diµµhika½,
sabbehi pattehi nam±mi icchita½.
(Indava½s±g±th±)
32. Verañjake p³ravare vibh³site,
nelañjane d³mavane vik³jite;
khemaªkare th³latare vid³ site,
eta-ªgame p³na name vir³pi ve.
(Indava½s±g±th±)
33. Adhun±pi sa s±risuto nimala½,
tamup±si mat±pi kuto ci naya½;
karuº±yi dha y±ci budho vinaya½,
garuk±pi nam±mi su-yo jita-ha½.
(Toµakag±th±)
34. Janavaro muni so sarito vane,
vasabhato udito-pari gotame;
gamanaso guºiko gami-to name,
nagara-do juti-mo ghatito-sathe.
(Dutavilambitag±th±)
35. Bhagavati kuµig±re yo nisinne,
dhanavati suvis±le-ko isinde;
ya-malabhi muni l±bhe molichinne,
sa panami juti-m±se-to kilinne.
(Puµag±th±)
36. Paµhapita-miccassa sidatu sabba½,
paµhami-dha sikkhassa hitasukhattha½;
pavadiya giddhassa khiºalukhattha½,
panami ca kiccassa sikhamukappa½.
(Kusumavicitt±g±th±)
37. Nilobh±si dh³mehi yu-cco vil±se,
µhito c±-bhi bh³ tehi rukkho-dig±he;
yi-to t±ni p³repi luddho dviv±re,
jino-k±si p³jemi buddho hit±-se.
(Bhujaªgappay±tag±th±)
38. Janarame dasasare vis±lake,
munivare kuµighare-riy±pathe;
dhutatare-subhakathe caji sa ve,
tatiyake-ta-midha ve µhapi name.
(Piya½vad±g±th±)
39. Ves±like tu vasi k±tu c±tuka½,
te ñ±hi tesu labhi-dh±-muk±-muka½;
neg±mikesu bhaji ph±su s±-yuka½,
et±-dhikesu nami-k±su-d±-tula½.
(Lalit±g±th±)
40. Vadi suppiyo duvacana½ tamato,
sahi muttiko guºakatha½ tathato;
gami m±ºavo durapatha½ carato,
nami s±dhavo budhavara½ paraso.
(Pamitakkhar±g±th±)
41. Yu-pagami vimalo sakhilo tad±,
yuvavati-pivano rami yo brahm±;
ekasayi µhitato kathi kho guºe,
esa nami jina-mo padhi-do-juke.
(Ujjal±g±th±)
42. J±na½ sabbesa½ desi yo kho-dhimutta½,
±nandatthera½ vedito co¼isutta½;
k±yassammukhe k±tuno-lokiya½-se,
µh±na-ssa-ppuge k±ruºo hoti vande.
(Vessadev² g±th±)
43. Sukathiya majjhimas²la-mapara½,
yu-pacita-metthi-dha c²ra-manaya½;
budhayi ca bhajjita-m²ºavatara½,
sunami pavajjita-m²ha-mamala½.
(T±marasag±th±)
44. Mahakañhi s²lampi abh±si kante,
brahmathandil² mamhi man±pi ramme;
calakampi g²rampi kad±ci ambe,
varapaº¹i kh²ºampi nam±mi ta½ ve.
(Kamal±g±th±)
45. Mohante jini paµhame jaye jit±ya½,
soramme isipatane vane niv±sa½;
khobhante kiri sakale vade vil±sa½,
ghora½ve vinidamane name jin±-ha½.
(Pah±sin²g±th±)
46. Div±raka½ bajanagara½ phita½ vase,
nis±ya ta½ janagaºana½ µhita½ mate;
vij±naka½ tamajaµaka½ sita½ vane,
hit±vaha½ narapavara½ ima½ name.
(Rucirag±th±)
47. Racita-mavirala½ manussa math± paºa½,
pasiya tatiyaka½ catuttha mak± saya½;
karita-madhikata½ akhubbhamal± sabha½,
jahitagatipara½ panujja nam±ma-ha½.
(Par±jit±g±th±)
48. Nagara-majaya-mesa nivasi tha pare,
mahati sa maºike sakuºakujavane;
yapati vasati ve hitasivavahane,
surata mubhayame-sita mima paname.
(Paharaºakalik±g±th±)
49. Chaµµha½ vase athu-da tattha vane mune sa½,
sabba½ dhare makulapabbatake upeda½;
catta½ male manuja matthavase sudesa½,
bhatta½ name lahuka mappa mare dhune ta½.
(Vasantatilakag±th±)
50. Nuna upavasati idha tha puna parime,
sukhaguºamahati tidasapura ajite;
yuganuta mavadi vitatha mughatari ve,
hutathuna manami simada tula mariye.
(Sasikal±g±th±)
51. Jinapati susum±ra½ bhesakall±vane-sa½,
nivasati puthuñ±ºa½ khve-sa nand±laye-ta½;
vimala-mi dhu-juk±ya½ bhedasant±pa-sesa½,
vijaha-pi sukhum±la½ esamant± name-ha½.
(M±lin²g±th±)
52. Mahati sukantiye atha ca tattha s²tale,
vasati kusambiye navamavassa-p²-tare;
avahi sukha-ntime pajaha-mattha-m²-dha ve,
panami nuda½ hine sakalasatthavasaye.
(Pabhaddakag±th±)
53. Yudhavati p±lileyyaka vane pah±ya n±ge,
upaµhahi n±gi-dhe-sa dasame jah±ya b±le;
sukhavasi k±yike ca manake tad±sa s±te,
yuta-madhi v±hite ca paname pay±ta m±re.
(V±ºin²g±th±)
54. Ito patte n±¼e vasati dijag±mepi dasame,
hitopatthen±-yeka adhiki-dha v±dehi vadake;
vilomattheh±-neka-sahi µhita-m±ghepi samaye,
viyogatthe-t±-neja-mapi pihav±sehi paname.
(Sikharaº²g±th±)
55. Dvi-adhiki-tare verañj±ya½ tato dasama½ pare,
nivasi nilake khedaªgh±ta½ karo parama½ vane;
kilami idha ve vehaªg±na½ manoramaka½ vase,
viraji-sigaºe medhaªk±ra½ asokadada½ name.
(Hiriº²g±th±)
56. Yo sampuººe upari tirase c±liye pabbatepi,
sobha½ phulle suvasi itare k±mite appamehi;
s±vatthikkenu-da catudase k±rite ±layepi,
k±mo-cchidde tu bhaya muname ñ±time dv±rakehi.
(Mandakkant±g±th±)
57. Sakko kappile kariya madake niggaho yoti pañce,
dakkho kappiye vasidha yamake iddhako bhohi aññe;
yakkho dabbike damiya nagare so¼ase-topi vaªke,
aggo-ghattite paciya paname bodhake monipaññe.
(Kusumitalat±vellitag±th±)
58. Duladdhe p³re yopari ca dasato r±jageha½ bhajanto,
tu satte k³le kho kari dha yapato v±sameja½ jahanto;
dumaµµhe p³neso ramita-calato µµh±raseta½ dada½ so,
guºasse v³peto namidha karabho k±yakheda½ sahanto.
(Meghavipphujjitag±th±)
59. C±l²ye parime tatheva acale-k³nepi v²se lila½,
bh±g² ce sa hite pageva pavase s³rehi nisevita½;
k±rite ramike pare ca nagare p³repi v²se ima½,
h±rite vasime jahena paname m³lepi kh²ºe jita½.
(Sadd³lavikk²litag±th±)
60. Pañcapañca-m±kare tatopi piº¹akena jetak±nane ca,
aññamañña-m±darena yo nisinnakena te ca m±payeva;
pubbapubba-±r±me payoji-p±sik±ya v±ram±vasedha,
suddhasuddha-m±malena poriy±tim±ya m±nas± namesa.
(Vuttag±th±)
Puññen±n’ena sa½s±ramupadhi suci sapp³rise vo paseve,
teh± dinna½ sug±ho suciparisa-upeto arogo bhaveyya½;
d²gh±y³ko mah±pañña yasadhanasul±bho ca kaly±ºamitto,
lok±dibbo ca maggo samamatipariv±rova nibb±napatto.
(Saddhar±g±th±)
Ka. nassati s±sane chanavut±dhike ca tivise sate kaliyuge,
dvesatacuddas±dhikasahassake sakalaraµµhaka½ khubhi gate;
bh±tikayuddhakena nagara½ tad± bhavati ch±rik± yatigaºo,
dukkhagato mah±paharaºehi jivitakhayampi eti piµake.
(Bhaddakag±th±)
Kha. udisaka cetyakepi vikiriya n±sati dha so thiro sagaºato,
vijahiya purato ttaravaneka kumbhakarag±maka½ nivasaye;
satagaºakehi tattha janakopi “bhota idha v±sa sabbayatina½,
upaµµhaham²”ti tamhi katip±hana½ vasati kho vima½siya sukha½.
(Lalitag±th±)
Ga. tattha araññe ramito sucari saddhamma-tim±ni suyat²hi tip²ko,
dh³rasuyutto parig±hiya suj±to supaµµh±ti kunadita-muy±na½;
so satamaccehi kata½ nagari da½ tassa ca p±cina raha dhikakose,
paccayan±y±su da ch±yabahuko suddhayatipi idha vasanak±le.
(Tanug±th±)
Gha. phagguºam±se chadine raciya niµµha½va gato paramari imin±-ya½,
sijjhatu pema½ vata rakkhatu sudevo uda va¹¹hatu jinavacane ta½.

V±sam±lin² niµµhit±.