Visuddhimagga

Visuddhimagga-1
Visuddhimagga-2
Visuddhimagga-mah±µ²k±-1
Visuddhimagga-mah±µ²k±-2
Visuddhimagga-nid±nakath±

Sa½g±yana-pucch± vissajjan±

D²ghanik±ya (pu-vi)
Majjhimanik±ya (pu-vi)
Sa½yuttanik±ya (pu-vi)
Aªguttaranik±ya (pu-vi)
Vinayapiµaka (pu-vi)
Abhidhammapiµaka (pu-vi)
Aµµhakath± (pu-vi)

Le¹² say±¹o gantha-saªgaho

Niruttid²pan²
Paramatthad²pan² saªgahamah±µ²k±p±µha
Anud²pan²p±µha
Paµµh±nuddesad²pan²p±µha

buddha-vandan± gantha-saªgaho

Namakk±raµ²k±
Mah±paº±map±µha
Lakkhaº±to buddhathoman±g±th±
Sutavandan±
Kamal±ñjali
Jin±la½k±ra
Pajjamadhu
Buddhaguºag±th±val²

Va½sa-gantha-saªgaho

C³¼aganthava½sa
Mah±va½sa
S±sanava½sa

by±karaºa gantha-saªgaho

Kacc±yanaby±karaºa½
Moggall±naby±karaºa½
Saddan²tippakaraºa½ (padam±l±)
Saddan²tippakaraºa½ (dh±tum±l±)
Padar³pasiddhi
Moggall±napañcik±
Payogasiddhip±µha
Vuttodayap±µha
Abhidh±nappad²pik±p±µha
Abhidh±nappad²pik±µ²k±
Subodh±laªk±rap±µha
Subodh±laªk±raµ²k±
B±l±vat±ra gaºµhipadatthavinicchayas±ra

N²ti-gantha-saªgaho

Lokan²ti
Suttantan²ti
S³rassatin²ti
Mah±rahan²ti
Dhamman²ti
Kavidappaºan²ti
N²timañjar²
Naradakkhad²pan²
Catur±rakkhad²pan²
C±ºakyan²ti

Pakiººaka-gantha-saªgaho

Rasav±hin²
S²mavisodhan²p±µha
Vesantarag²ti

Siha¼a-gantha-saªgaho

Moggall±na vuttivivaraºapañcik±
Th³pava½sa
D±µh±va½sa
Dh±tup±µhavil±siniy±
Dh±tuva½sa
Hatthavanagallavih±rava½sa
Jinacaritaya
Jinava½sad²pa½
Telakaµ±hag±th±
Milidaµ²k±
Padamañjar²
Padas±dhana½
Saddabindupakaraºa½
Kacc±yanadh±tumañjus±
S±mantak³µavaººan±