Dh▒tuyamakaŻ

Pa║║attiv▒ro

AÁÁh▒rasa dh▒tuyo (yama. 1.dh▒turamaka.1 ▒dayo)ľ cakkhudh▒tu sotadh▒tu gh▒nadh▒tu jivh▒dh▒tu k▒yadh▒tu r│padh▒tu saddadh▒tu gandhadh▒tu rasadh▒tu phoÁÁhabbadh▒tu cakkhuvi˝˝▒║adh▒tu sotavi˝˝▒║adh▒tu gh▒navi˝˝▒║adh▒tu jivh▒vi˝˝▒║adh▒tu k▒yavi˝˝▒║adh▒tu manodh▒tu manovi˝˝▒║adh▒tu dhammadh▒tu.

Padasodhanav▒ro

AnulomaŻ

Cakkhu cakkhudh▒tu, cakkhudh▒tu cakkhu.
SotaŻ sotadh▒tu, sotadh▒tu sotaŻůpeů.
Cakkhuvi˝˝▒║aŻ cakkhuvi˝˝▒║adh▒tu, cakkhuvi˝˝▒║adh▒tu cakkhuvi˝˝▒║aŻůpeů.
Mano manodh▒tu, manodh▒tu mano.
Manovi˝˝▒║aŻ manovi˝˝▒║adh▒tu, manovi˝˝▒║adh▒tu manovi˝˝▒║aŻ.
Dhammo dhammadh▒tu, dhammadh▒tu dhammo.