¾yatanayamaka½

Paŗŗattiv±ro

Dv±das±yatan±ni (yama. 1.±yatanayamaka.1 ±dayo)– cakkh±yatana½ sot±yatana½ gh±n±yatana½ jivh±yatana½ k±y±yatana½ r³p±yatana½ sadd±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½ man±yatana½ dhamm±yatana½.

Padasodhanav±ro

Anuloma½

Cakkhu cakkh±yatana½, cakkh±yatana½ cakkhu.
Sota½ sot±yatana½, sot±yatana½ sota½.
Gh±na½ gh±n±yatana½, gh±n±yatana½ gh±na½.
Jivh± jivh±yatana½, jivh±yatana½ jivh±.
K±yo k±y±yatana½, k±y±yatana½ k±yo.
R³pa½ r³p±yatana½, r³p±yatana½ r³pa½.
Saddo sadd±yatana½, sadd±yatana½ saddo.
Gandho gandh±yatana½, gandh±yatana½ gandho.
Raso ras±yatana½, ras±yatana½ raso.
Phoµµhabbo phoµµhabb±yatana½, phoµµhabb±yatana½ phoµµhabbo.
Mano man±yatana½, man±yatana½ mano.
Dhammo dhamm±yatana½, dhamm±yatana½ dhammo.