Paccan▓kaŻ

Na r│paŻ na khandho, na khandh▒ na vedan▒.
Na r│paŻ na khandho, na khandh▒ na sa˝˝▒.
Na r│paŻ na khandho, na khandh▒ na sa¬kh▒r▒.
Na r│paŻ na khandho, na khandh▒ na vi˝˝▒║aŻ.
Na vedan▒ na khandho, na khandh▒ na r│paŻ.
Na vedan▒ na khandho, na khandh▒ na sa˝˝▒.
Na vedan▒ na khandho, na khandh▒ na sa¬kh▒r▒.
Na vedan▒ na khandho, na khandh▒ na vi˝˝▒║aŻ.
Na sa˝˝▒ na khandho, na khandh▒ na r│paŻ.
Na sa˝˝▒ na khandho, na khandh▒ na vedan▒.
Na sa˝˝▒ na khandho, na khandh▒ na sa¬kh▒r▒.
Na sa˝˝▒ na khandho, na khandh▒ na vi˝˝▒║aŻ.
Na sa¬kh▒r▒ na khandho, na khandh▒ na r│paŻ.
Na sa¬kh▒r▒ na khandho, na khandh▒ na vedan▒.
Na sa¬kh▒r▒ na khandho, na khandh▒ na sa˝˝▒.
Na sa¬kh▒r▒ na khandho, na khandh▒ na vi˝˝▒║aŻ.
Na vi˝˝▒║aŻ na khandho, na khandh▒ na r│paŻ.
Na vi˝˝▒║aŻ na khandho, na khandh▒ na vedan▒.
Na vi˝˝▒║aŻ na khandho, na khandh▒ na sa˝˝▒.
Na vi˝˝▒║aŻ na khandho, na khandh▒ na sa¬kh▒r▒.

Khandhayamakam▒tik▒ niÁÁhit▒.