AnulomaŻ

R│paŻ khandho, khandh▒ vedan▒.
R│paŻ khandho, khandh▒ sa˝˝▒.
R│paŻ khandho, khandh▒ sa¬kh▒r▒.
R│paŻ khandho, khandh▒ vi˝˝▒║aŻ.
Vedan▒ khandho, khandh▒ r│paŻ.
Vedan▒ khandho, khandh▒ sa˝˝▒.
Vedan▒ khandho, khandh▒ sa¬kh▒r▒.
Vedan▒ khandho, khandh▒ vi˝˝▒║aŻ.
Sa˝˝▒ khandho, khandh▒ r│paŻ.
Sa˝˝▒ khandho, khandh▒ vedan▒.
Sa˝˝▒ khandho, khandh▒ sa¬kh▒r▒.
Sa˝˝▒ khandho, khandh▒ vi˝˝▒║aŻ.
Sa¬kh▒r▒ khandho, khandh▒ r│paŻ.
Sa¬kh▒r▒ khandho, khandh▒ vedan▒.
Sa¬kh▒r▒ khandho, khandh▒ sa˝˝▒.
Sa¬kh▒r▒ khandho, khandh▒ vi˝˝▒║aŻ.
Vi˝˝▒║aŻ khandho, khandh▒ r│paŻ.
Vi˝˝▒║aŻ khandho, khandh▒ vedan▒.
Vi˝˝▒║aŻ khandho, khandh▒ sa˝˝▒.
Vi˝˝▒║aŻ khandho, khandh▒ sa¬kh▒r▒.