AhetukacittaŻ

9. Upekkh▒sahagataŻ cakkhuvi˝˝▒║aŻ, tath▒ sotavi˝˝▒║aŻ, gh▒navi˝˝▒║aŻ, jivh▒vi˝˝▒║aŻ dukkhasahagataŻ k▒yavi˝˝▒║aŻ, upekkh▒sahagataŻ sampaÁicchanacittaŻ, upekkh▒sahagataŻ sant▓ra║acitta˝ceti im▒ni sattapi akusalavip▒kacitt▒ni n▒ma.
10. Upekkh▒sahagataŻ kusalavip▒kaŻ cakkhuvi˝˝▒║aŻ, tath▒ sotavi˝˝▒║aŻ, gh▒navi˝˝▒║aŻ, jivh▒vi˝˝▒║aŻ, sukhasahagataŻ k▒yavi˝˝▒║aŻ, upekkh▒sahagataŻ sampaÁicchanacittaŻ, somanassasahagataŻ sant▓ra║acittaŻ, upekkh▒sahagataŻ sant▓ra║acitta˝ceti im▒ni aÁÁhapi kusalavip▒k▒hetukacitt▒ni n▒ma.
11. Upekkh▒sahagataŻ pa˝cadv▒r▒vajjanacittaŻ, tath▒ manodv▒r▒vajjanacittaŻ, somanassasahagataŻ hasitupp▒dacitta˝ceti im▒ni t▓║ipi ahetukakiriyacitt▒ni n▒ma.
12. Icceva sabbath▒pi aÁÁh▒ras▒hetukacitt▒ni samatt▒ni.
13. Satt▒kusalap▒k▒ni, pu˝˝ap▒k▒ni aÁÁhadh▒.
Kriyacitt▒ni t▓║▓ti, aÁÁh▒rasa ahetuk▒.