Hetusa¬gaho

10. Hetusa¬gahe het│ n▒ma lobho doso moho alobho adoso amoho c▒ti chabbidh▒ bhavanti.
11. Tattha pa˝cadv▒r▒vajjanadvipa˝cavi˝˝▒║asampaÁicchanasant▓ra║avoÁÁhabbanahasanavasena ahetukacitt▒ni n▒ma.
12. Ses▒ni sabb▒nipi ekasattati citt▒ni sahetuk▒neva.
13. Tatth▒pi dve mom│hacitt▒ni ekahetuk▒ni.
14. Ses▒ni dasa akusalacitt▒ni ceva ˝▒║avippayutt▒ni dv▒dasa k▒m▒vacarasobhan▒ni ceti dv▒v▓sati dvihetukacitt▒ni.
15. Dv▒dasa ˝▒║asampayuttak▒m▒vacarasobhan▒ni ceva pa˝catiŻsa mahaggatalokuttaracitt▒ni ceti sattacatt▒l▓sa tihetukacitt▒n▓ti.
16. Lobho doso ca moho ca,
Het│ akusal▒ tayo.
Alobh▒dos▒moho ca,
Kusal▒by▒kat▒ tath▒.
17. Ahetuk▒ÁÁh▒rasekahetuk▒ dve dv▒v▓sati.
Dvihetuk▒ mat▒ sattacatt▒l▓satihetuk▒.