Sampayoganayo

10. TesaŻ citt▒viyutt▒naŻ, yath▒yogamito paraŻ.
Cittupp▒desu paccekaŻ, sampayogo pavuccati.
11. Satta sabbattha yujjanti, yath▒yogaŻ paki║║ak▒.
Cuddas▒kusalesveva, sobhanesveva sobhan▒.

A˝˝asam▒nacetasikasampayoganayo

12. KathaŻ? Sabbacittas▒dh▒ra║▒ t▒va sattime cetasik▒ sabbesupi ek│nanavuticittupp▒desu labbhanti.
13. Paki║║akesu pana vitakko t▒va dvipa˝cavi˝˝▒║avajjitak▒m▒vacaracittesu ceva ek▒dasasu paÁhamajjh▒nacittesu ceti pa˝capa˝˝▒sacittesu uppajjati.
14. Vic▒ro pana tesu ceva ek▒dasasu dutiyajjh▒nacittesu c▒ti chasaÁÁhicittesu.
15. Adhimokkho dvipa˝cavi˝˝▒║avicikicch▒sahagatavajjitacittesu.
16. V▓riyaŻ pa˝cadv▒r▒vajjanadvipa˝cavi˝˝▒║asampaÁicchanasant▓ra║avajjitacittesu.
17. P▓ti domanassupekkh▒sahagatak▒yavi˝˝▒║acatutthajjh▒navajjitacittesu.
18. Chando ahetukamom│havajjitacittes│ti.
19. Te pana cittupp▒d▒ yath▒kkamaŻľ
ChasaÁÁhi pa˝capa˝˝▒sa, ek▒dasa ca so╝asa;
sattati v▓sati ceva, paki║║akavivajjit▒.
Pa˝capa˝˝▒sa chasaÁÁhiÁÁhasattati tisattati;
ekapa˝˝▒sa cek│nasattati sapaki║║ak▒.