3. Pari˝˝▒v▒rava║║an▒

165-170. Pari˝˝▒v▒re peů tissopettha pari˝˝▒ labbhant▓ti ettheva visesanaŻ khandhayamak▒d▓su sabbakhandh▒d▓naŻ viya sabbasacc▒naŻ apari˝˝eyyat▒dassanatthaŻ sacchikara║abh▒van▒vasena imassa v▒rassa appavattidassanattha˝ca. Dukkhassa pari˝˝atthaŻ samudayassa ca pah▒natthaŻ bhagavati brahmacariyaŻ vussat▓ti pari˝˝▒pah▒naŻ saccesu dassetuŻ dukkhe t▓ra║apari˝˝▒ vutt▒, na pah▒napari˝˝▒. Samudaye ca pah▒napari˝˝▒, na t▓ra║apari˝˝▒. Đ▒tapari˝˝▒ pana s▒dh▒ra║▒ti ubhayattha vutt▒. Magga˝▒║a˝hi dukkhasamuday▒ni vibh▒vet▓ti ˝▒tapari˝˝▒ ca hoti dukkhat▓ra║akicc▒naŻ nipph▒danato t▓ra║apari˝˝▒ ca, samudayassa appavattikara║atova pah▒napari˝˝▒ c▒ti tissopi pari˝˝▒ maggakkha║e eva yojetabb▒ti.

Pari˝˝▒v▒rava║║an▒ niÁÁhit▒.

Saccayamakava║║an▒ niÁÁhit▒.