86. Dassanena pah±tabbahetuko ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko ca dhamm± dassanena pah±tabbahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± vicikicch±sahagat± khandh± ca moho ca pacchim±na½ pacchim±na½ vicikicch±sahagat±na½ khandh±na½ anantarapaccayena paccayo. (1)
Dassanena pah±tabbahetuko ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko ca dhamm± nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± vicikicch±sahagat± khandh± ca moho ca pacchimassa pacchimassa mohassa anantarapaccayena paccayo; vicikicch±sahagat± khandh± ca moho ca vuµµh±nassa anantarapaccayena paccayo. (2)
Dassanena pah±tabbahetuko ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko ca dhamm± dassanena pah±tabbahetukassa ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetukassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± vicikicch±sahagat± khandh± ca moho ca pacchim±na½ pacchim±na½ vicikicch±sahagat±na½ khandh±na½ mohassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)
Bh±van±ya pah±tabbahetuko ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko ca dhamm± bh±van±ya pah±tabbahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo… t²ºi (dassanena sadisa½ gamana½).

Samanantarapaccay±di

87. Dassanena pah±tabbahetuko dhammo dassanena pah±tabbahetukassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo… (anantarasadisa½) sahaj±tapaccayena paccayo… (sa½khitta½. Paµiccav±re sahaj±tasadisa½) aññamaññapaccayena paccayo… (sa½khitta½. Paµiccav±re aññamaññasadisa½) nissayapaccayena paccayo… (sa½khitta½. Paccayav±re nissayav±rasadisa½. Visu½ ghaµan± natthi).

Upanissayapaccayo

88. Dassanena pah±tabbahetuko dhammo dassanena pah±tabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, 51anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– dassanena pah±tabbahetuka½ r±ga½ upaniss±ya p±ºa½ hanati…pe… saªgha½ bhindati. Dassanena pah±tabbahetuka½ dosa½… moha½… diµµhi½… patthana½ upaniss±ya p±ºa½ hanati…pe… saªgha½ bhindati. Dassanena pah±tabbahetuko r±go… doso… moho… diµµhi… patthan± dassanena pah±tabbahetukassa r±gassa…pe… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. (1)
Dassanena pah±tabbahetuko dhammo nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– dassanena pah±tabbahetuka½ r±ga½ upaniss±ya d±na½ deti…pe… sam±patti½ upp±deti. Dassanena pah±tabbahetuka½ dosa½… moha½… diµµhi½… patthana½ upaniss±ya d±na½ deti…pe… sam±patti½ upp±deti. Dassanena pah±tabbahetuko r±go…pe… patthan±… saddh±ya…pe… paññ±ya… k±yikassa sukhassa, k±yikassa dukkhassa phalasam±pattiy± mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (2)
Dassanena pah±tabbahetuko dhammo dassanena pah±tabbahetukassa ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– dassanena pah±tabbahetuko r±go… doso… moho… diµµhi… patthan± vicikicch±sahagat±na½ khandh±na½ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)
89. Bh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo bh±van±ya pah±tabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– bh±van±ya pah±tabbahetuko r±go… doso… moho… m±no… patthan± bh±van±ya pah±tabbahetukassa r±gassa… dosassa… mohassa… m±nassa… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. (1)
Bh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo dassanena pah±tabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– bh±van±ya pah±tabbahetuka½ r±ga½ upaniss±ya p±ºa½ hanati…pe… saªgha½ bhindati. Bh±van±ya pah±tabbahetuka½ dosa½… moha½… m±na½… patthana½ upaniss±ya p±ºa½ hanati…pe… saªgha½ bhindati. Bh±van±ya pah±tabbahetuko r±go…pe… patthan± dassanena pah±tabbahetukassa r±gassa… dosassa… mohassa… diµµhiy±… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. Sakabhaº¹e chandar±go parabhaº¹e chandar±gassa upanissayapaccayena paccayo. Sakapariggahe chandar±go parapariggahe chandar±gassa upanissayapaccayena paccayo. (2)
Bh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– bh±van±ya pah±tabbahetuka½ r±ga½ upaniss±ya d±na½ deti…pe… sam±patti½ upp±deti. Bh±van±ya pah±tabbahetuka½ dosa½… moha½… m±na½… patthana½ upaniss±ya d±na½ deti…pe… sam±patti½ upp±deti. Bh±van±ya pah±tabbahetuko r±go…pe… patthan± saddh±ya…pe… paññ±ya… k±yikassa sukhassa, k±yikassa dukkhassa phalasam±pattiy± mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)
Bh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo dassanena pah±tabbahetukassa ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo…. Pakat³panissayo– bh±van±ya pah±tabbahetuko r±go…pe… patthan± vicikicch±sahagat±na½ khandh±na½ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (4)
Bh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo bh±van±ya pah±tabbahetukassa ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– bh±van±ya pah±tabbahetuko r±go…pe… patthan± uddhaccasahagat±na½ khandh±na½ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (5)
90. Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– saddha½ upaniss±ya d±na½ deti…pe… sam±patti½ upp±deti. S²la½…pe… pañña½… k±yika½ sukha½… k±yika½ dukkha½… utu½… bhojana½… sen±sana½… moha½ upaniss±ya d±na½ deti…pe… saddh±…pe… moho saddh±ya…pe… phalasam±pattiy± mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (1)
Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo dassanena pah±tabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– saddha½ upaniss±ya diµµhi½ gaºh±ti. S²la½…pe… pañña½… k±yika½ sukha½… k±yika½ dukkha½…pe… sen±sana½… moha½ upaniss±ya p±ºa½ hanati…pe… saªgha½ bhindati. Saddh±…pe… sen±sana½ moho ca dassanena pah±tabbahetukassa r±gassa…pe… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. (2)
Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo bh±van±ya pah±tabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– saddha½ upaniss±ya m±na½ jappeti…pe… moha½ upaniss±ya m±na½ jappeti. Saddh±…pe… sen±sana½ moho ca bh±van±ya pah±tabbahetukassa r±gassa…pe… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. (3)
Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo dassanena pah±tabbahetukassa ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– saddh±…pe… paññ±… k±yika½ sukha½… k±yika½ dukkha½…pe… sen±sana½ moho ca vicikicch±sahagat±na½ khandh±na½ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (4)
Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo bh±van±ya pah±tabbahetukassa ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– saddh±…pe… sen±sana½ moho ca uddhaccasahagat±na½ khandh±na½ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (5)
91. Dassanena pah±tabbahetuko ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko ca dhamm± dassanena pah±tabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– vicikicch±sahagat± khandh± ca moho ca dassanena pah±tabbahetukassa r±gassa…pe… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. (1)
Dassanena pah±tabbahetuko ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko ca dhamm± nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– vicikicch±sahagat± khandh± ca moho ca saddh±ya…pe… paññ±ya… k±yikassa sukhassa, k±yikassa dukkhassa phalasam±pattiy± mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (2)
Dassanena pah±tabbahetuko ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko ca dhamm± dassanena pah±tabbahetukassa ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– vicikicch±sahagat± khandh± ca moho ca vicikicch±sahagat±na½ khandh±na½ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)
92. Bh±van±ya pah±tabbahetuko ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko ca dhamm± dassanena pah±tabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Pakat³panissayo– uddhaccasahagat± khandh± ca moho ca dassanena pah±tabbahetukassa r±gassa…pe… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. (1)
Bh±van±ya pah±tabbahetuko ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko ca dhamm± bh±van±ya pah±tabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– uddhaccasahagat± khandh± ca moho ca bh±van±ya pah±tabbahetukassa r±gassa…pe… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. (2)
Bh±van±ya pah±tabbahetuko ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko ca dhamm± nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– uddhaccasahagat± khandh± ca moho ca saddh±ya…pe… phalasam±pattiy± mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)